Zápis z jednání představenstva 01/2024

Zápis č. 1/2024

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 10. 1. 2024

___________________________________________________________________________

 

zúčastněni: P. Volf, M. Prajzler, Z. Chmelík, F. Jirků, Š. Schwabová, V. Hrabák, J. Růžek

                     D. Trantinová

omluveni:   M. Dundr, M. Kovařík, M. Hašek, M. Valena

___________________________________________________________________________

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Š. Schwabová a Z. Chmelík.

2. Stav účtu a pokladny

Nově byl založen spořící účet.

Splatnost termínovaného vkladu (úrok 5,5 %) je 16. 4. 2024.

Ke dni 10. 1. 2024 evidujeme 1 dosud nezaplacenou fakturu za členství – bylo urgováno.

3. Informace z úřadu OHK

ČSSZ upozornila na novou právní úpravu týkající se zmocnění k využívání elektronických služeb v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí – od 1. 2. 2024 bude takové zmocnění automaticky rozšířeno o elektronické služby portálu MPSV. Představenstvo OHK Kladno souhlasí u současného zmocnění pro účetní firmu i s jeho rozšířením po 1. 2. 2024.

Zrušení pevné linky OHK Kladno č. 312 661 616 – představenstvo schválilo zrušení. K dispozici tak zůstává pouze mobilní telefon č. 724 613 960.

Představenstvo obdrželo informace o vyúčtování akcí Prezentace technického vzdělávání a Vystoupení Ivo Šmoldase s hosty.

4. Nová smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného účetního poradenství

Původní smlouva ze dne 28. června 2018 se společností JVS TAX CONSULTING s.r.o. byla vypovězena ke dni 31. 12. 2023. Nová smlouva se společností JVS účetní a daňový servis s.r.o. byla po schválení představenstvem OHK Kladno podepsána s účinností od 1. 1. 2024.

5. Návrh na změny zákona o HK ČR a Agrární komoře ČR

Od OHK Bruntál jsme obdrželi připomínky k výše uvedenému návrhu s možností se k těmto připomínkám připojit. Představenstvo OHK rozhodlo, že se k připomínkám připojí.

6. Plán práce a akce pořádané OHK Kladno v roce 2024

Plán práce předložen k projednání, návrhy na případné akce včetně termínů budou schváleny na příštím jednání.

 7. Různé

P. Valena nabízí uspořádání semináře na téma zák. č. 250/2021 se zkouškami podle vládního nařízení č. 194/2022 začátkem roku 2024.

OHK Kladno navrhuje vyvolat jednání za účasti svých 2 členů představenstva se společností Vodárny Kladno - Mělník a.s. o navýšení ceny vodného a stočného v regionu Kladno a Mělník pro rok 2024, která je jedna z nejvyšších v ČR. Společnosti VKM a.s. bude zaslán dopis s návrhem jednání.

 

Termín dalšího zasedání představenstva je 14. února 2024. Místo a čas konání bude upřesněno.

 

Zapsala: Dagmar Trantinová

 

Ověřovatelé zápisu: Štěpánka Schwabová, Zdeněk Chmelík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616