Whistleblowing povinný v ČR od 1. srpna 2023, malé a střední firmy mají čas do 15. prosince 2023

Nový zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. upravuje v souladu s legislativou EU pravidla pro oznamování a posuzování případného protiprávního jednání a zavedení interního oznamovacího systému (tzv. whistleblowing).

Tento zákon zapracovává příslušný předpis EU a upravuje především:

a) způsob podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,

b) podmínky poskytování ochrany fyzické osobě (tzv. oznamovatele), která oznámení učinila (ochrana např. před propuštěním, sníženým mzdy apod.),

c) působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

Zákon o ochraně oznamovatelů se týká zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 50 a více zaměstnanců, přičemž nový vnitřní (interní) oznamovací systém musí být nastaven dle zákona č. 171/2023 Sb.:

V souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb. byl zveřejněn i navazující zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Odchylky českého zákona od Směrnice EU o whistleblowingu:

 

Sankce při porušení nového zákona:

Kompetence v oblasti kontroly dodržování předpisů v oblasti ochrany oznamovatelů si mezi sebe rozdělilo Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy pro ochranu oznamovatelů a inspektoráty práce.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616