Zápis z jednání představenstva 05/2022

Zápis č. 5/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7. 6. 2023

zúčastněni: p. Volf, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Dundr, p. Valena, pí Trantinová

omluveni:  p. Kovařík, p. Růžek, p. Hašek, pí Schwabová

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jirků a p. Dundr.

2. Stav účtu a pokladny

18. 5. byly z BÚ zaplaceny členské příspěvky HK ČR. Termínovaný vklad s úrokem 5,3 % se splatností k 13.10.2023.

3. Informace z úřadu OHK

Obdrželi jsme vyúčtování nájemného za rok 2022 – přeplatek bude poukázán na účet OHK do 31. 8. 2023.

Na základě evidence drobného majetku lze vyřadit mikrovlnnou troubu, sedací soupravu a staré PC + monitory (2x).

3. Informace o 35. sněmu HK ČR

Sněmu se jako zástupci za OHK Kladno zúčastnili p. Volf a p. Prajzler, p. Hrabák jako host a p. Jirků za KHK. Na sněmu vystoupil člen představenstva OHK Kladno p. Prajzler.

Podnikatelé na celostátním sněmu konaném v pražském Kongresovém centru O2 universum zvolili za prezidenta Hospodářské komory na další tři roky Zdeňka Zajíčka.

Dosavadní prezident Vladimír Dlouhý byl jmenován čestným prezidentem HK ČR.

4. Informace z Poradního sboru ÚP v Kladně

Poradní sbor je svoláván kontaktním pracovištěm ÚP v Kladně 2x ročně v rámci projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“. Zúčastňují se ho zástupci měst Kladno a Slaný, OHK, zástupce odborové organizace, ředitel vězeňské služby a zástupce zdravotně postižených. Projednán byl vývoj nezaměstnanosti v okresu Kladno (aktuálně 4,5 %), informace o možnostech o aktivní politice zaměstnanosti (příspěvky zaměstnavatelům a rekvalifikace), aktuální projekty ESF (Evropský sociální fond), problematika sociálních dávek.

ÚP bude navrženo zpracovat statistiku absolventů škol za jeden a pak za 3 roky.

5. Informace o workshopu Místního akčního plánu

Společné moderované setkání zástupců ZŠ, SŠ a zástupců podnikatelů (sdílení zkušeností v rámci workshopu) proběhlo 30. května. Za OHK Kladno se zúčastnili p. Prajzler a p. Jirků. V rámci workshopu byly pojmenovány konkrétní potíže podnikatelů, nerovnoměrné hodnocení žáků škol apod.

6. Různé

Představenstvo schválilo konání společenské akce spojené s ochutnávkou vín v září 2023. Místo konání: Kino Sokol nebo restaurace U Zlatého selátka.

Návrh na další kulturní akci (podzim 2023) – talkshow Ivo Šmoldase, která by se konala pravděpodobně v malém sále kina Hutník.

Další zasedání představenstva se bude konat 6. září 2023. Místo a čas konání bude upřesněno.

Zapsala: Dagmar Trantinová

Ověřovatelé zápisu: František Jirků, Miroslav Dundr


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616