Zápis z jednání představenstva 03/2023

Zápis č. 3/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 22.3.2023

zúčastněni: p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Prajzler, p. Růžek, pí Schwabová, p. Valena, p. Volf, pí Minarčíková, pí Trantinová

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Kovařík, p. Růžek.

2. Stav účtu a pokladny

Pí Minarčíková informovala o stavu účtu a pokladny ke dni 22.3.2023. Odhlasováno prodloužení TV na půl roku za předpokladu současné úrokové sazby. Zajistí p. Volf.

3. Představení nové ředitelky

Pí Minarčíková ukončuje k 6.4.2023 svoji působnost na úřadu OHK. Od 11.4. bude funkci ředitelky vykonávat paní Dagmar Trantinová.

4. Různé:

Volby do orgánů OHK Kladno: s ohledem na končící volební období orgánů OHK Kladno v listopadu 2023 bude do programu Shromáždění delegátů zařazeno konání voleb. Termín konání Shromáždění delegátů byl navržen na 12. dubna, případný náhradní termín konání na 26.dubna.

Návrhy zástupců na sněm HK ČR: Předběžně byli navrženi zástupci p. Prajzler, p. Volf, a jako náhradník p. Chmelík. Hlasování o zástupcích proběhne na shromáždění delegátů.

Rámcový koncept: Na dubnovém zasedání sestavení týmu k tvorbě rámcového konceptu k situaci v problematických oblastech.

Další zasedání představenstva se koná 26. dubna 2023. Místo a čas konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Růžek, Martin Kovařík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616