Zápis z jednání představenstva 02/2023

Zápis č. 2/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 8.2.2023

zúčastněni: p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, pí Schwabová, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek, p. Kovařík, p. Prajzler, p. Valena        

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pí Schwabová, p. Hrabák.

2. Stav účtu a pokladny

Pí Minarčíková informoval o stavu pokladny a účtu ke dni 8.2.2023.

3. Plán akcí na rok 2023

Pí Minarčíková informovala o cenách pronájmů prostor pro konání společenské akce – restaurace u Zlatého selátka, a kino Sokol. Projednávány možnosti, interpreti a formy pojetí akce. Pí Minarčíková zajistí cenové nabídky a přehled možných variant. Další kroky budou projednány na příštím zasedání. Pí Schwabová projedná nabídku na finanční poradenství pro podnikatele.

4. Různé:

Volby do orgánů OHK Kladno: s ohledem na končící volební období orgánů OHK Kladno v listopadu 2023 bude do programu Shromáždění delegátů zařazeno konání voleb. Termín konání Shromáždění delegátů byl navržen na 12. dubna, případný náhradní termín konání na 26.dubna.

Sněm HK ČR: Sněm HK ČR se bude konat 31. května v Praze, předběžně byli navrženi zástupci p. Hrabák, p. Volf, p. Jirků. Hlasování ohledně navržených zástupců proběhne na dalším zasedání představenstva.

Zajištění úřadu OHK: Pí Minarčíková podala žádost o rozvázání pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru dohodou byl odsouhlasen všemi přítomnými. Způsob zajištění chodu úřadu bude projednán na schůzi předsedy a místopředsedů. Návrh bude zaslán představenstvu k odsouhlasení per rollam.

Další zasedání představenstva se koná 8. března 2023. Místo a čas konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Štěpánka Schwabová


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616