Zápis z jednání představenstva 04/2022

Zápis č. 4/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.4.2022

zúčastněni: p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Prajzler, pí Schwabová, p. Valena, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Dundr, p. Hrabák, p. Růžek

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Kovařík, p. Valena.

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 6.4.2022 a o úhradě členských poplatků.

Pí Minarčíková informovala o možnostech zřízení spořícího účtu u stávající banky. Představenstvo odsouhlasilo převedení částky z běžného účtu na spořící účet. Hlasovalo: 8 pro. Zajistí: pí Minarčíková.

Do příštího zasedání zjistit nabídky úrokových sazeb u jiných bank.

Zajístí: pí Minarčíková a pí Schwabová.

4. Shromáždění delegátů

večer s bowlingem: představenstvo návrh odsouhlasilo, hlasovalo: 8 pro, naplánování akce zajistí pí Minarčíková

kino promítání: představenstvo návrh odsouhlasilo, p. Volf vytipuje film dle plánu premiér, na příštím zasedání předložení návrhů, zajistí p. Volf

pochod zakončený prohlídkou / návštěva dolů, skanzenů apod.: návrh tématu akce odsouhlasen, na příštího zasedání předložení konkrétních míst

koncert: návrh na přípravu koncertu v letních měsících, představenstvo návrh odsouhlasilo, vybráni interpreti, které oslovíme s poptávkou, další jednání na příštím zasedání; zajistí pí Minarčíková

5. Ples sportovců a podnikatelů

P. Kovařík informoval o jednání s p. Chvojkou ohledně podmínek konání a organizace akce, a domluveném termínu uspořádání akce dne 26. listopadu 2022. Pí Minarčíková provedla rezervaci DK na domluvený termín. Představenstvo termín odsouhlasilo. Pí Minarčíková zašle SAMK návrh smlouvy o poskytnutí spolupráce. Představenstvo schválilo předběžný návrh programu a účinkujících.

6. Různé

Další zasedání představenstva se koná 4. května 2022 od 17:00 hod. v Rock´n´roll Burger.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Martin Kovařík, Miloslav Valena


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616