Zápis z jednání představenstva 02/2022

Zápis č. 2/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 9.2.2022

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Valena, pí Minarčíková

omluveni:  p. Dundr, p. Kovařík, p. Růžek, pí Schwabová

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Volf, p. Hrabák.

2. Doplnění programu zasedání

Na návrh pana předsedy byl doplněn program o následující body:

- Volba členů do představenstva KHK StČ

- Žádost o členství

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

4. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 9.2.2022 a o úhradě členských poplatků.

5. Návrhy představenstva k tvorbě plánu práce na rok 2022

Byl sestaven a odsouhlasen návrh termínovaného plánu akcí na r.2022. Odborné semináře budou doplněny v tématu a termínu dle potřeby. Další akce a termíny budou projednány na příštím zasedání představenstva. Pan Valena zašle termíny na školení a zkoušky na vyhlášku 50. Představenstvo odsouhlasilo návrh na uspořádání plesu v období listopad 2022. Pí Minarčíková zjistí volné termíny a cenu pronájmu v DK Kladno.

Hlasování: 7 pro

6. Volba zástupců OHK do představenstva KHK StČ

Představenstvo schválilo kandidaturu p. Volfa a p. Jirků do představenstva KHK StČ. Návrh na schválení kandidátů a souhlas s nominací bude zaslán na úřad KHK ke schválení na shromáždění delegátů.

Hlasování: 6 pro

7. Příjetí nového člena HK

Na základě žádosti o členství byl Martin Kovařík jednohlasně přijat za člena Hospodářské komory. Paní Minarčíková zajistí registraci v databázi, na webu OHK a v centrálním registru HK ČR.

Hlasování: 6 pro

8. Různé

           Hlasování: 6 pro

           Hlasování: 4 pro, 2 se zdrželi

Další zasedání představenstva se koná 9. března 2022 od 17:00 hod. v Teplárně Kladno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Pavel Volf


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616