Zápis z jednání představenstva 01/2022

Zápis č. 1/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 12.1.2022

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Minarčíková

omluveni:  p. Hašek, p. Kovařík

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jirků, p. Dundr

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

3. Představení nové ředitelky

4. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Stav ke dni 12.1. Pohledávky za r. 2021 – 1 PO.

5. Návrhy představenstva k tvorbě plánu práce na rok 2022

Paní Minarčíková shrnula probíhající činnosti a aktivity OHK, a konané a zrušené akce v předešlém roce. Přítomní byli požádáni o návrhy k plánu práce OHK v nadcházejícím období.

Pan Valena informoval o záměru uspořádat seminář k novému zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Termín: do příštího zasedání představenstva

6. Různé

Skupina 7Group informovala OHK o spuštění příjmu nových žádostí o grant. Projednáno podání žádosti na letošní rok na plánované akce – burza práce, prezentace technického vzdělávání a ples sportovců a podnikatelů. Zahrnutí případných dalších akcí do žádosti dle návrhů představenstva.

Termín a forma dalšího jednání představenstva bude stanovena na základě vývoje pandemie koronaviru.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: František Jirků, Miroslav Dundr


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616