Zápis z jednání představenstva 05/2021

Zápis č. 5/2021

z videokonference představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 24.11.2021

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni:  p. Dundr, p. Valena

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hrabák, p. Chmelík             

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Stav ke dni 23.11. Pohledávky za r. 2021 – 1 PO. 

4. Novela Příspěvkového řádu HK ČR

Představenstvo schvaluje návrh Příspěvkového řádu OHK s úpravou členských příspěvků a zachováním stávajících poplatků za služby, s účinností od 1.1.2022. Příspěvkový řád bude předložen shromáždění delegátů ke schválení.

Hlasování: 9 pro

Dle metodiky HK ČR členové obdrží k vyplnění čestné prohlášení o počtu zaměstnanců k 31.12.2021 

5. Ples sportovců a podnikatelů

Realizace plesu v termínu 22.1.2022 s ohledem na současný vývoj pandemie koronaviru bude předmětem jednání zástupců OHK a SAMK.

Zajistí: p. Volf, p. Kovařík

Představenstvo schválilo předložený návrh programu.

Hlasování: 9 pro 

6. Personální obsazení Ř OHK od 1.1.2022

Na základě výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem ukončuje pí Vášová svojí činnost v OHK k 31.12.2021. Představenstvo v souladu se Statutem OHK Kladno jmenuje do funkce ředitelky OHK Ing. Milenu Minarčíkovou. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Hlasování: 9 pro 

7. Žádost o stanovisko OHK k navýšení kapacity počtu žáků

Ředitelka SOU a PŠ Kladno - Vrapice Mgr. Sedláková požádala o vyjádření stanoviska OHK k navýšení kapacity počtu žáků v oboru Potravinářská výroba.

OHK vyslovila kladné stanovisko a doporučuje navýšení kapacity počtu žáků v uvedeném oboru se zachováním celkové kapacity školy.

Hlasování: 9 pro 

8. Pracovní večeře představenstva a dozorčí rady

S ohledem na vývoj pandemie koronaviru a s tím související vládní nařízení se večeře ruší. 

9. Různé 

Body k projednání na představenstvu KHK StČ

Pan Hrabák předložil požadavek projednání uvedené problematiky na zasedání představenstva KHK StČ:

   -     Nepřiměřený nárůst mezd ve státní sféře oproti sféře podnikatelské.

Výdělek v podnikatelské sféře by měl být přinejmenším stejný jako ve státní sféře. V podnikatelské sféře nejsou dostatečně vytvářeny podmínky pro nárůst platů.

V podnikatelské oblasti se vytváří HDP, ze kterého se následně financuje tzv. terciální sféra. OHK není proti tomu, aby se zvýšily platy ve školství, zdravotnictví, oblasti ministerstva vnitra atd., ale je nutné zajistit vytvoření takových podmínek pro podnikatelskou sféru, aby i ona mohla zajistit další růst mezd svých zaměstnanců, který by alespoň pokryl inflací navýšené náklady.

-          Otázka energetiky. Je nutné vyžadovat od nové Vlády ČR jednoznačné stanovisko, jakým směrem se naše energetika bude ubírat. Stávající, několik let stará legislativa již zřejmě neplatí. (Energetický zákon, Národní plán v oblasti energetiky a klimatu).

 

Další zasedání představenstva – datum a forma, bude stanoveno podle vývoje pandemie koronaviru.

 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Zdeněk Chmelík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616