Zápis z jednání představenstva 03/2021

Zápis č. 3/2021

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 8.9.2021

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek, p. Jirků, p. Kovařík

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hrabák, p. Chmelík             

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Hrabák se domluví se starostou města Stochov.

Pan Valena informoval o současném stavu a s tím související legislativě v elektromobilitě. Nabídl proškolení osob v zainteresovaných firmách v 1. čtvrtletí r. 2022.

Zajistí: p. Valena 

Pan Drnec informoval o současném stavu a plánovaném záměru v průmyslové zóně, která je největším brownfieldem ve Středočeském kraji. Předané informace od p. Drnce budou projednány na zasedání představenstva KHK StČ a následně osobně s předsedkyní KHK pí Chottovou v příštím týdnu.

Zajistí: p. Volf, p. Hrabák 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 8.9.2021 a o úhradě členských poplatků. Pohledávky za r. 2020 – 1 FO, pohledávky za r. 2021 – 1 PO, 2 FO. 

4. Novela Příspěvkového řádu HK ČR

Postup OHK ohledně stanovení členských příspěvků v dalším období bude projednán na příštím zasedání podle výsledku hlasování k navrhované změně Příspěvkového řádu HK ČR a závěru schváleném na 33. sněmu HK ČR HK ČR 16.9. v Brně. 

5. Společenská akce – ples 2021

Na základě návrhu zaslaném p. Kovaříkem k uspořádání plesu OHK a SAMK představenstvo odsouhlasilo termín konání 13.11.2021. OHK si s ohledem na vývoj pandemie stanovuje podmínku pořádání akce bez jakýchkoliv penalizací v případě jejího zrušení.

Zajistí: p. Kovařík

Program a organizace plesu bude projednána po dohodě s jednatelem SAMK p. Chvojkou.

Zajistí: p. Kovařík, p. Volf, pí Vášová 

6. Různé 

Burza práce

Burza práce, kterou pořádá OHK společně s KHK StČ se koná 16.9. od 10:00 do 16:00 hod. v Domě kultury Kladno. 

Setkání podnikatelů

OHK byla oslovena zástupci koalice SPOLU s nabídkou setkání podnikatelů z Kladna a okolí s Janem Skopečkem a předními kandidáty koalice SPOLU ve Středočeském kraji. Beseda se uskuteční 6.10.2021 od 18 hodin v salonku restaurace Rock ´n´ Roll Kladno na Sítné. Pí Vášová zašle pozvánku členům OHK. 

 

Další zasedání představenstva se koná 13. října 2021 od 17:00 hod., Teplárna Kladno. 

 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Zdeněk Chmelík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616