Zápis z jednání představenstva 07/2020

Zápis č. 7/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.10.2020

zúčastněni: p. Volf, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Vášová

omluveni: p. Hašek, p. Hrabák, pí Schwabová

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Prajzler

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Volf vyjedná schůzku zástupců OHK s vedením města Kladna. 

V souvislosti s epidemií koronaviru představenstvo rozhodlo o zrušení Plesu podnikatelů a sportovců, který byl naplánován na 23.1.2021 v Domě kultury Kladno.

Hlasování: 8 pro

Bude jednáno o společné náhradní akci podle aktuální situace a za předpokladu trvající finanční podpory poskytnuté Sportovními areály města Kladna. Bude jednáno o formě a termínu akce a souvisejícím dodatku ke „Smlouvě o poskytnutí spolupráce při pořádání kulturní akce“. 

Dle rozhodnutí představenstva byla dne 14.9. akce zrušena v souvislosti s šířením epidemie koronaviru. Hejtmance Středočeského kraje a primátorovi města Kladna byl zaslán dopis oznamující tuto skutečnost s požadavkem na sdělení dalšího postupu ve věci dotace na naplánovanou akci.

Představenstvo rozhodlo o vrácení dotace z fondu hejtmanky v plné výši.

Představenstvo rozhodlo o vyúčtování vynaložených nákladů na propagaci akce a vrácení zbytku dotace z fondu primátora.

Hlasování: 8 pro 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.10.2020 a o úhradě členských poplatků. 

4. Shromáždění delegátů

Plánovaný termín volebního shromáždění delegátů je 4.11. v sále Kina Hutník. Případná změna bude řešena dle aktuální situace a vládních nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru. 

5. Kvalifikace v oblasti elektromobility

Pracovní skupina ve složení p. Valena a p. Růžek připraví rozbor k řešení problematiky kvalifikace v oblasti elektromobility. 

6. Různé

Informace o zrušených akcích:

Večer s bowlingem, Beseda pro SVJ k zásobování teplem

Další zasedání představenstva je naplánováno na 4.11. před Shromážděním delegátů 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Milan Prajzler


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616