Zápis z jednání představenstva 05/2020

Zápis č. 5/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.6.2020

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, p. Černý, pí Vášová

omluveni: p. Dundr, p. Kovařík

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Růžek        

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Hrabák vyjedná se starostou města Stochova uspořádání besedy s podnikateli Stochova na aktuální téma k ukončení nouzového stavu v důsledku pandemie  a opatření k rozvoji podnikání. Pořadateli budou město Stochov a OHK Kladno, konat se bude v Domě kultury na Stochově, v dohodnutém červnovém termínu. Pí Vášová požádá o účast na besedě ředitele Úřadu práce p. Davida a daňovou poradkyni pí Suchou k zodpovězení případných dotazů ze strany podnikatelů. Pí Schwabová byla požádána o účast k předání zkušeností s programem COVID II. 

Byla podepsána smlouva o poskytnutí spolupráce v rámci plesu r. 2021. Následně byla zaslána závazná objednávka na vystoupení skupiny Těžkej Pokondr. 

OHK obdržela dotaci z Fondu primátora na zajištění akce. Žádost o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje je stále ve fázi zpracování KÚ. Akce se bude konat dle plánu ve dnech 18.9. – 19.9. s možnou úpravou rozpočtu.

Bylo provedeno doplnění termínů akcí, které byly zrušeny nebo přesunuty v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a souvisejících vládních nařízení.

Nové termíny plánovaných akcí: Burza práce 9.9., Dům kultury Kladno, Večer s bowlingem 16.10., Bowling Flóra Kladno, Shromáždění delegátů volební – 4.11., Teplárna Kladno. 

Prezentace OHK na Dnech města Kladna – zrušeno

Hlasování: 9 pro 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 3.6.2020 a o úhradě členských poplatků. 

4. Různé

Návrh pí Dvořákové k další úpravě poplatkového řádu byl zamítnut s odůvodněním, že nové znění obsahuje vše potřebné.

Tisková zpráva města Kladna – informace o přípravě podpůrných programů pro podnikatele, které budou obsahovat mimo jiné i dotace na nájmy nebytových prostor města. 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616