Zápis z jednání představenstva 02/2020

Zápis č. 2/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.2.2020

přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, p. Černý, pí Vášová

omluveni: p. Hašek

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Růžek

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Oslovení členů OHK s nabídkou k zapojení firemních odborníků do projektu proběhne po obdržení potřebných informací od pí Malcové

Pan Volf informoval o jednání zástupců OHK se starostou města Stochova. Návrh Dohody o spolupráci mezi oběma stranami, který byl předložen panu starostovi, bude dále postoupen Radě města ke schválení.

Paní Vášová předložila vyúčtování plesu a přehled výdeje vstupenek. Představenstvo doporučilo pořádání plesu v r. 2021 stejnou formou. Pan Volf projedná s jednatelem SAMK p. Chvojkou možnou organizaci a podmínky. Termín příštího plesu je v DK rezervován na 23.1.2021.

Budou stanoveny potřebné kroky k zajištění akce.

Byl sestaven návrh termínového plánu akcí na r. 2020. Odborné semináře budou aktuálně doplněny v tématu a termínu dle potřeby. Bude stanoven plán seminářů, který bude vycházet z požadavků členských firem. Pí Vášová poptá firmy ke sdělení požadavků a námětů. Budou zjištěny možnosti uspořádání školení v souvislosti s 3. a 4. vlnou EET. Pan Valena informoval o záměru uspořádat Kladenské elektrické dny pod záštitou OHK, termín bude upřesněn.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 5.2.2020.

Pohledávky za r. 2019 – 1 PO.

4. Shromáždění delegátů

Termín SD byl stanoven na 15.4.2020 od 17:00 hod. ve firmě Teplárna Kladno. Zasedání představenstva se koná od 16:30 hod. před SD, termín zasedání představenstva 1.4. je zrušen. 

5. Žádost o partnerství NF Slunce pro všechny

Dne 28.4.2020 se koná benefiční koncert Nadačního fondu Slunce pro všechny. Na základě žádosti představenstvo schválilo partnerství ve stanovené výši.

Hlasování: 10 pro

V souladu se smlouvou bude umístěna reklama OHK v rámci akce, na pozvánkách a prezentačních materiálech a uvedení loga OHK jako partnera na webových stránkách Slunce.

6. XXXII. Sněm HK ČR

Termín konání volebního sněmu je stanoven na 21.5.2020 v Praze. Představenstvo navrhuje zástupce na sněm p. Hrabáka, p. Jirků, náhradníka p. Kovaříka. Návrh bude předložen na  shromáždění delegátů ke schválení.

Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi

7. Různé

- Pozvánky na akce

Seminář Roční účetní závěrka, Daňové a účetní aktuality 27.2.2020 v Hotelu Kladno

 

Další zasedání představenstva se koná 4. března 2020 od 17:00 hod. na úřadu OHK.

  

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616