Zápis z jednání představenstva 08/2019

Zápis č. 8/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 2.10.2019

přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Dundr, p. Hašek, p. Kovařík, p. Černý

hosté:      p. Dobeš, p. Lemon

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Chmelík, p. Prajzler

2. Žádost o stanovisko OHK ke zřízení střední školy

Jednatel ZŠ Donum Felix s.r.o. p. Dobeš požádal o stanovisko OHK ke zřízení střední školy obor vzdělávání Pedagogické lyceum.

Představenstvo schválilo žádost na základě vyhodnocení předložených informací o plánovaném zaměření studia a vyslovuje kladné stanovisko ke zřízení Pedagogického lycea. Stanovisko OHK bude zasláno k posouzení KHK Střední Čechy.

Hlasování: 5 pro

                 2 proti

                 1 se zdržel

3. Přijetí nového člena Hospodářské komory

Firma STAIRS design s.r.o. byla přijata za člena Hospodářské komory. Pí Vášová zajistí registraci organizace v databázi a webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR. Firmě bude účtována ¼ ročních členských poplatků, jak umožňuje poplatkový řád OHK.

Hlasování: 8 pro

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Na základě jednání zástupců OHK bude zpracován návrh Memoranda o vzájemné spolupráci s městy Stochov, Kladno a následně Slaný, Buštěhrad, Unhošť. 

Na základě předloženého návrhu představenstvo odsouhlasilo program, účinkující hosty, zajištění ostrahy, ozvučení a osvětlení, vyhlášení významné firmy regionu, organizaci. Úpravy a doplnění k organizaci budou předmětem dalších jednání se SAMK. Budou osloveni zástupci firem k partnerství.

Hlasování: 8 pro 

Představenstvo schválilo „Stanovisko OHK Kladno k novele NV č. 75/2005 Sb.“ předložené panem Růžkem. Prohlášení bude zasláno KHK StČ k dalšímu zpracování dle žádosti ředitele SPŠ v Rakovníku p. Jirátka.

Hlasování: 8 pro 

5. Stav účtu a pokladny

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 2.10.2019. 

6. Členská základna, výhody členství v Hospodářské komoře

Pí Vášová zašle představenstvu materiál obsahující výhody členství a proč se stát členem Hospodářské komory. Představenstvo bylo požádáno o případné doplnění nebo úpravy. Dokument bude použit pro rozšíření členské základny OHK.

7. Prezentace technického vzdělávání

Pan Volf informoval o průběhu akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která se konala 20. – 21.9. Ředitelé prezentujících středních škol byli vyzváni ke zhodnocení akce a sdělení názoru pro plánování dalšího ročníku.

Dle smluv o poskytnutí dotace z fondu hejtmanky a primátora bude doloženo vyúčtování a dokumentace Krajskému úřadu StČ a Magistrátu města Kladna.

Zajistí: pí Vášová ve stanoveném termínu 

8. Různé

- Pozvánky na akce

Seminář DPH v příkladech, Hotel Kladno 22.10. od 9 hodin 

Další zasedání představenstva se koná 6. listopadu od 17:00 hod. na úřadu OHK.

  

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Chmelík, Milan Prajzler


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616