Zápis z jednání představenstva 01/2019

Zápis č. 1/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 9.1.2019

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Vášová

omluveni: p. Hašek, pí Schwabová, p. Černý

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Valena

2. Doplnění programu zasedání

Na návrh pana předsedy byl doplněn program zasedání o další bod – projednání zlepšení vývoje podnikatelského prostředí

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

4. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 9.1.2019.

Pohledávky - přihláška pohledávky, za r. 2017 - 1 PO, za r. 2018 – 2 PO.

5. Dozorčí rada OHK

Petr Milata oznámil ukončení pracovního poměru ve firmě Beznoska k 31.12.2018 a s tím související skončení ve funkci člena dozorčí rady OHK. Návrh na nového člena dozorčí rady bude předmětem dalšího zasedání představenstva.

6. Projekt Právní elektronický systém (PES)

Představenstvo odsouhlasilo znění a podpis Smlouvy o spolupráci na projektu PES mezi HK ČR a partnerem OHK Kladno. Dále bude postupováno dle stanovené metodiky.

7. Podnikatelské prostředí

Pan předseda svolá schůzku skupiny členů představenstva OHK na téma možnosti projednání zlepšení vývoje podnikatelského prostředí s odpovědnými osobami.

8. Různé

Téma k projednání na příštím zasedání představenstva - činnost OHK, plán práce na r. 2019

Další zasedání představenstva se koná 6. února od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Miloslav Valena


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616