Zápis z jednání představenstva 05/2018

Zápis č. 5/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 9.5.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek, pí Malcová, p. Černý

1. Nadační fond Chance4Children

Zástupce nadačního fondu pan Wojas přednesl prezentaci programů na pomoc dětem „Dr. Klaun“, „Odrazový můstek“, „Robin Hood“. OHK obdrží písemnou nabídku fondu, která bude zaslána členským firmám.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, pí Schwabová

3. Lucie Bílá, přijetí za člena

Paní Lucie Bílá přivítala zástupce OHK v restauraci svého kulturního domu v Otvovicích. Informovala o svém podnikatelském záměru a plánovaných aktivitách. Projevila zájem o členství v OHK Kladno. Do OHK Kladno byla přijata společnost Formanka Otvovice s.r.o. vlastněná paní Hanou Zaňákovou (Luciíí Bílou).

Hlasování: 8 pro

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu. Byla sepsána smlouva na poskytnutí dotace.

akci Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu ve výši 25 tis. Kč. Žádost půjde do schvalovacího řízení Rady kraje.

kladenských sportovních klubů (volejbal, hokej) a zástupcem Policie ČR – členům bude zaslána nabídka s programem na uspořádání akce s požadavkem sdělení zájmu o účast.

Zajistí: p. Kovařík, pí Vášová

            p. Jirků projednání účasti zástupce Policie ČR

příležitostí v regionu. Probíhají jednání, v plánu je schůzka se starostou města.

Zajistí: p. Chmelík, p. Jirků

nová tarifní soustava, energetická účinnost a možnosti dotace, OZE cesta ke snížení nákladů za energie. Setkání zástupců OHK s prezidentem HK ČR je plánováno v předvečer XXX. Sněmu HK  v Ostravě.

Úkol trvá

členům za účelem průzkumu zájmu o uspořádání akce.

Zajistí: pan Hrabák, pí Vášová

nedostatku kvalifikovaných pracovních sil

Zajistí: p. Hrabák

5. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 9.5.2018.

Pohledávky - přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO, pohledávky za r. 2018 po splatnosti – 8 PO, 3 FO.

6. Webové stránky OHK

Přes Active24 byla zřízena nová služba na doméně OHK, byla provedena platba za provoz. Webové stránky jsou ve stadiu dokončení vzhledu a obsahu. V pátek 11.5. proběhnou ještě závěrečné úpravy a následně bude představenstvu zaslán odkaz na web pro provedení kontroly, odsouhlasení a případné návrhy změn a doplňků před uvedením do ostrého provozu.

Zajistí: p. Kovařík, pí Vášová

7. Účetní a ekonomické služby

OHK obdržela cenovou nabídku na vedení účetnictví a ekonomické služby od jednatelky JVS TAX CONSULTING pí Suché. Dále se očekává nabídka další oslovené firmy.

Firma Aplaus Kladno bude poptána na možnost upravení dosavadní ceny za poskytování služeb za účelem snížení nákladů OHK.

Po obdržení všech potřebných informací bude představenstvo hlasovat o změně účetní firmy per rollam o

-          Změně účetní firmy

-          Termínu ukončení spolupráce se stávající zpracovatelskou firmou Aplaus Kladno

-          Obsahu smlouvy /dodatku ke stávající smlouvě/ předávacího protokolu s důrazem zejména na úplnost předané dokumentace a  v případě, že dojde ke změně dříve než k 31.12.2018 o vymezení  odpovědnosti za pořízená data a ekonomické výstupy mezi firmou Aplaus Kladno a vítěznou účetní firmou k datu předání.

Zajistí: pí Vášová

8. Czech Point

Pan Chmelík a pan Kovařík přednesli návrh na poskytování služeb Czech Point pod licencí jiných komor (Brandýs n/Labem, Příbram) na základě smlouvy. Služba by byla určena pro členy OHK, dle objednávky, bez stanovení úředních hodin. Bude zjištěna možnost takového postupu, metodika pro provoz Czech Pointu, možnost navržené spolupráce s uvedenými komorami.

Zajistí: pí Vášová

9. Různé

- Pozvánky na akce

  Večer s bowlingem 18.5.2018 ve sportovní hale na Stochově

Další zasedání představenstva se koná 6. června 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler 

                              Štěpánka Schwabová   


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616