Okresní hospodáøská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Èlenská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Pøihláška k èlenství
 Informaèní místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  pøíležitosti
 


Pøedstavenstvo
 Èlenové
 Info z jednání

Dozorèí rada
 Èlenové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ÈR
 Výbìrová øízení
 Ostatní

Vzkazy - Námìty
 Nová zpráva
falešné Rolex hodinky


Vítejte na stránkách OHK Kladno

       Okresní hospodáøská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Èlenství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní èinnosti OHK Kladno je zastupování zájmù podnikatelù smìrem ke státní správì a samosprávì. Dále organizace plní funkci poradního orgánu.Èlenem se mùže stát ten podnik, který vyplní pøihlášku do OHK Kladno a projde pøijímacím øízením repliky hodinek , které probíhá na zasedání pøedstavenstva OHK Kladno.

       OHK vytváøí platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich spoleèných zájmù vùèi státní správì a samosprávným orgánùm.

Nejnovìjší èlánky
  Zpis z jednn pedstavenstva
  Pozvnka na Valdeck lto
  Burza prce
  Nabzen pracovn pozice
  28. snm HK R
  Zpis z jednn pedstavenstva
  Zjezd do zvodu BMW
  Uebn obor zednk
  Centrum nkupu energi