Zápis z jednání představenstva 11/2022

Zápis č. 9/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 9.11.2022

zúčastněni: p. Dundr, p. Hašek, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Prajzler, pí Schwabová, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Růžek, p. Valena

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Prajzler.

2. Stav účtu a pokladny, změna bankovního subjektu.

Pí Minarčíková informoval o stavu pokladny a účtu ke dni 9.11.2022.

3. Ples sportovců a podnikatelů

Představenstvo jednohlasně odsouhlasilo zrušení pronájmu MS v Domě kultury z důvodu nízkého prodeje vstupenek a nulové obsazenosti. Pí Minarčíková zajistí u pronajímatele. Pí Minarčíková zruší hudební vystoupení na malém sále. Pí Minarčíková informovala o zajištění tomboly od p. Muláčka, a požádala přítomné členy o příspěvky do tomboly. Pí Minarčíková zajistí další potřebné přípravné práce. Pan Kovařík zajistí projekci na pódiu.

4. Různé – Energetická situace

Odloženo na příští zasedání.

Další zasedání představenstva se koná 1. prosince 2022 od 17:30 hod. v restauraci La Paz.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Milan Prajzler


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616