Zápis z jednání představenstva 10/2022

Zápis č. 8/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 19.10.2022 

zúčastněni: p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Prajzler, p. Růžek, pí Schwabová, p. Valena, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek, p. Hrabák

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Růžek, pí Schwabová.

2. Stav účtu a pokladny, změna bankovního subjektu.

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.9.2022. Založen termínovaný vklad u banky Moneta. Dále byl u banky Moneta založen běžný účet a spořicí účet. Stávající účet u banky ČSOB bude zrušen a zůstatek převeden na účet u Monety.

3. Zhodnocení akce Prezentace technického vzdělávání

Paní Minarčíková informovala o vyjádřené spokojenosti zúčastněných prezentujících středních škol a firem. Na akci byla z řad veřejnosti účast hojná i druhý den konání. Žáci, kteří akci navštívili v doprovodu rodičů projevovali skutečný zájem o prezentované obory a možnosti pracovního uplatnění, a jevili se jako vážní zájemci o studium na odborných školách.

4. Ples sportovců a podnikatelů

Pí Minarčíková informovala přípravných pracích, o programu plesu a domluvených vystoupeních Mažoretek Kladno, Sport Academy, předtančení. Byla podepsána smlouva o vystoupení skupiny Beatles revival. Zajištění tomboly ve smyslu organizace a prodeje lístků bude projednáno s p. Muláčkem. Pí Minarčíková zajistí další potřebné přípravné práce, propagaci akce, pozvánky a žádosti o věcné dary do tomboly. Projednání termínu dalšího plesu, jehož konání bylo navrženo na konec plesové sezóny, se odkládá k projednání po skončení akce.

5. Různé

Výzva na kraj

Na návrh p. Jirků bude na krajský úřad Středočeského kraje zaslána výzva OHK Kladno k dokončení opravy mostu ve Slánské ulici a s ním spojené ukončení dopravního omezení.

Večeře představenstva

Představenstvo odhlasovala termín večeře představenstva na 1. prosince, pí Minarčíková provede rezervaci restaurace.

Zrušená akce Bowlingový večer

Pro nízký zájem z řad členů byla akce zrušena.

Další zasedání představenstva se koná 9. listopadu 2022 od 17:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Štěpánka Schwabová, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616