Zápis z jednání představenstva 09/2022

Zápis č. 7/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.9.2022

zúčastněni: p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Prajzler, p. Růžek, pí Schwabová, p. Valena, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek, p. Hrabák

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Chmelík, p. Kovařík.

2. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.9.2022. 

3. Beseda s lídry politických stran

Na návrh p. Kovaříka byla naplánována Beseda s lídry politických stran kandudijících do zastupitelstva města Kladna na 14. září 2022. Byly osloveny politické strany s pozváním k účasti. Zájem projevilo pouze několik politických stran, a z důvodu očekávaného malého zájmu ze strany veřejnosti a firem bylo hlasováním per rollam rozhodnuto o zrušení akce. Politické strany byly osloveny s žádostí na zodpovězení zaslaných otázek od OHK Kladno, které měly sloužit jako informační materiál pro členskou základnu. Na otázky odpověděly pouze 2 strany.

4. Žádosti o stanovisko OHK k zavedení studijního oboru

Pí Minarčíková zrekapitulovala výsledky hlasováním per rollam k žádostem o stanovisko OHK k zavedení nových studijních oborů. Kladné stanovisko bylo vyjádřeno pro SOU Vrapice s SOU Dubská, záporné pro SHŠ Kladno. Žádosti byly postoupeny k posouzení KHK Střední Čechy.

5. Prezentace technického vzdělávání

Pí Minarčíková informovala o přihlášených prezentujících středních školách, firmách a účasti Úřadu práce. Součástí akce bude Kulatý stůl k problematice ve školství, který se bude konat za přítomnosti zástupkyně StČ a zástupců středních škol.

6. Ples sportovců a podnikatelů

Představenstvo odhlasovalo změnu termínu konání plesu 2022 na den 19. listopadu 2022 na základě vyhovění žádosti p. Muláčka a možného zajištění vystoupení Beatles revival. V rámci vyhovění žádosti budeme očekávat odsouhlasení částku za nájem navržené představenstvem. Paní Minarčíková informovala o objednání moderátora p. Talácka, orchestru K-Band na hlavní sál, a DJ Adama na malý sál. Pan Jirků poptá vystoupení kapely Beatles revival.

7. Různé

Memorandum o spolupráci OHK s SVK Kladno

Členové představenstva obdrželi návrh memoranda zaslaného ředitelem SVK Kladno s návrhem možné spolupráce při založení Kulturního a kreativního centra Kladno. Návrh memoranda je moc obecný, v zaslané podobě nebylo odsouhlaseno. Představenstvo je ochotno o znění memoranda jednat.

Akce OHK

Souhlasně odhlasováno zorganizování filmového promítání v kině Hutník na malém sále pro členy OHK dne 21.9.2022. Promítání filmu Žižka ve verzi 15+, CZ dabing.

Paní Minarčíková navrhla termíny pro konání akce Bowlingový večer ve sportovní hale Stochov. Odhlasován termín 21.10.2022. Paní Minarčíková provede rezervaci drah a osloví členy s pozvánkou.

Další zasedání představenstva se koná 5. října 2022 od 17:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Chmelík, Martin Kovařík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616