Zápis z jednání představenstva 06/2022

Zápis č. 6/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 8.6.2022

zúčastněni: p. Dundr, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, pí Schwabová, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Hašek, p. Prajzler, p. Valena

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jirků, p. Růžek.

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 8.6.2022 a o úhradě členských poplatků.

4. Zhodnocení akce ,,koncert Pokáč“

Pí Minarčíková předložila konečný rozpočet akce. P. Volf poděkoval přítomným členům za spolupráci při pořádání akce.

5. Žádost o stanovisko OHK k zavedení studijního oboru (doplnění programu na žádost p.  Růžka.)

Ředitel SOŠ a SOU Dubská pan Růžek požádal o vyjádření stanoviska OHK k zavedení studijního oboru Veřejnosprávní činnost. OHK vyslovila kladné stanovisko a doporučuje zařazení uvedeného studijního oboru. Žádost bude postoupena k posouzení KHK Střední Čechy. Hlasování: 8 pro

6. Různé

Další zasedání představenstva se koná 7. září 2022 od 17:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: František Jirků, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616