Zápis z jednání představenstva 03/2022

Zápis č. 3/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 9.3.2022

zúčastněni: p. Dundr, p. Hrabák, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Valena, pí Minarčíková

omluveni:  p. Prajzler, p. Růžek, p. Volf, pí Schwabová

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jirků, p. Dundr.

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

P. Hrabák informoval o nízkém potencionálu rozvoje podnikatelských subjektů ve městě Stochov a navrhl zaměření na město Slaný.

P. Valena informoval o současném stavu legislativy a chybějících vládních nařízení, podrobné informace od p. Valeny v příloze zápisu. Vznést na zasedání KHK StČ výzvu na HK ČR a vládu s požadavkem na odložení účinnosti zákona a doplnění prováděcích předpisů. Zajistí p. Volf a p. Jirků.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 9.3.2022.

Návrh představenstva na zřízení bankovního účtu s vyšší úrokovou sazbou než je na BÚ. Pí Minarčíková zjistí podmínky pro zřízení výhodnějšího účtu u stávající banky.

 4. Různé

Další zasedání představenstva se koná 6. dubna 2022 od 17:00 hod. v Rock´n´roll Burger.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, František Jirků


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616