Zápis z jednání představenstva 04/2021

Zápis č. 4/2021

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 13.10.2021

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Vášová

omluveni:  p. Kovařík, pí Schwabová

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jirků, p. Prajzler             

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Hrabák se domluví se starostou města Stochov.

Pan Valena informoval o současném stavu a s tím související legislativě v elektromobilitě. Bude podávat průběžné informace k této problematice. 

Informace pana Drnce o současném stavu a plánovaném záměru v průmyslové zóně byly projednány na zasedání představenstva KHK StČ 14.9., kterého se zúčastnil i náměstek hejtmanky Středočeského kraje p. Kupka. Vznesené náměty jsou v řešení. 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 13.10.2021 a o úhradě členských poplatků. Pohledávky za r. 2021 – 1 PO, 1 FO. 

4. Novela Příspěvkového řádu HK ČR

V souvislosti s novelou „Příspěvkového řádu HK ČR“ schváleném na 33. sněmu HK ČR s účinností od 1.1.2022, byl předložen návrh na úpravu členských příspěvků tak, aby po povinném odvodu byl výnos pro OHK stejný jako doposud.

Představenstvo schvaluje vytvoření vlastního příspěvkového řádu s úpravou členských příspěvků a zachováním stávajících poplatků za služby, kdy výnos po povinném odvodu bude stejný jako podle stávajícího „Poplatkového řádu OHK Kladno“, s účinností od 1.1.2022.

Hlasování: 9 pro

Zajistí: pí Vášová 

5. Ples sportovců a podnikatelů

Na základě jednání zástupců OHK se zástupci SAMK byl termín plesu přesunut na 22.1.2022.

Představenstvo schválilo návrh programu a účinkujících: orchestr K-Band, Beatles revival, moderátor A. Talácko, DJ Dan Adam, taneční vystoupení, ostraha, ozvučení a osvětlení, organizace tomboly.

Pan Kovařík s panem Volfem vyjednají podmínky pronájmu DK, zajištění tomboly a další s tím související. Budou probíhat další jednání se zástupci SAMK.

Zajistí: p. Kovařík, p. Volf, pí Vášová 

6. Žádost o aktualizaci stanoviska OHK k zavedení studijního oboru

Ředitel SOŠ a SOU Dubská pan Růžek požádal o aktualizaci vyjádření stanoviska OHK k zavedení studijního oboru Bezpečnostně právní činnost.

OHK vyslovila kladné stanovisko a doporučuje zařazení uvedeného studijního oboru. Žádost bude postoupena k posouzení KHK Střední Čechy.

Hlasování: 9 pro 

7. Memorandum KHK Střední Čechy a Ústeckého kraje k vývoji energetiky

Pan Hrabák přednesl znění memoranda k vývoji v oblasti energetiky. OHK schvaluje memorandum v předloženém znění a doporučuje jeho předložení na nejbližším zasedání představenstva KHK StČ k projednání.

Hlasování: 9 pro 

8. Různé 

Večer s bowlingem

Do plánu akcí OHK byla zařazena sportovně – společenská akce Večer s bowlingem ve sportovní hale na Stochově v termínu 5. nebo 12.11.2021 dle volné kapacity.

Zajistí: pí Vášová 

Večeře představenstva a dozorčí rady

Pracovní večeře představenstva a dozorčí rady se bude konat ve středu 8.12.2021. Místo konání bude upřesněno.

Zajistí: pí Vášová 

 

Další zasedání představenstva se koná 3. listopadu 2021 od 17:00 hod., Teplárna Kladno 

 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: František Jirků, Milan Prajzler


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616