Zápis z jednání představenstva 02/2021

Zápis č. 2/2021

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 16.6.2021

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni:  p. Dundr

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Kovařík, p. Růžek  

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Valena informoval o současném stavu, řešení problematiky. Závazné postupy zatím nebyly stanoveny legislativně. 

Zástupci za OHK pro jednání s městem Kladno a firmami se sídlem v průmyslové zóně POLDI byli zvoleni p. Prajzler a p. Drnec. Konkrétní postup bude stanoven na příštím zasedání představenstva. Pan Drnec bude pozván na toto zasedání. Komunikaci s p. Drncem zajistí p. Volf. 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 16.6.2021 a o úhradě členských poplatků. Pohledávky za r. 2020 – 1 FO, pohledávky za r. 2021 – 2 PO, 3 FO. 

4. Hospodářský výsledek za r. 2020, daň z příjmu

V zákonné lhůtě bylo podáno daňové prohlášení, za r. 2020 byl vykázán zisk. Účetní závěrka r. 2020 byla zveřejněna ve sbírce listin. 

5. Novela příspěvkového řádu, jednací řád, volební řád

HK ČR předložila návrh novely příspěvkového řádu, který bude předložen na jednání 33. sněmu HK ČR 16.9.2021 v Brně. Představenstvo OHK Kladno nesouhlasí s předloženým návrhem.

Hlasování: 10 proti

Stanovisko OHK bude dle požadavku zasláno KHK StČ. Stejně bude postupováno při hlasování v rámci sněmu zvolenými zástupci OHK.

Návrh na úpravu jednacího řádu a volební řádu je bez zásadních připomínek (OHK obdržela připomínky KHK StČ k navrhovaným úpravám s vypořádáním připomínek ze strany HK ČR). 

6. Různé 

Burza práce

Po dohodě s KHK StČ byla doplněna burza práce do plánu akcí OHK na r. 2021. Termín je předběžně dohodnut na 22.9.2021. 

Ples - Společenská akce podnikatelů a sportovců 2021

Pan Kovařík informoval o návrhu zorganizovat ples – společenskou akci OHK a SAMK, která by nahradila původně naplánovaný (lednový) ples 2021, který byl zrušen z důvodu pandemie. Navrhovaný termín je konec října – začátek listopadu.

Další jednání s p. Chvojkou a p. Muláčkem ohledně podmínek a organizace akce povede za OHK p. Kovařík. 

 

Další zasedání představenstva se koná 8. září 2021 od 17:00 hod., Teplárna Kladno. 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Martin Kovařík, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616