Zápis z videokonference představenstva 01/2021

Zápis č. 1/2021

z videokonference představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.4.2021

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, pí Vášová

omluveni: p. Jirků, p. Hašek, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Volf, p. Kovařík 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Byla podána informace o stavu účtu a pokladny ke dni 6.4.2021 a o úhradě členských poplatků.

4. Hospodářský výsledek za r. 2020

Představenstvo schválilo předložený hospodářský výsledek za r. 2020.

Hlasování: 6 pro

5. Rozpočet na r. 2021

Představenstvo schválilo předložený návrh rozpočtu na r. 2021.

Hlasování: 6 pro

6. Plán práce na r. 2021

Představenstvo schválilo předložený plán práce na r. 2021.

Hlasování: 6 pro

7. Návrh zástupců OHK na XXXIII. sněm HK ČR

Představenstvo schválilo návrh zástupců OHK Kladno na XXXIII. sněm HK ČR, který je naplánován na 16.6.2021 v Brně

Václav Hrabák                       Hlasování: 6 pro

František Jirků                      Hlasování: 6 pro

náhradník Zdeněk Chmelík    Hlasování: 6 pro

8. Shromáždění delegátů

V souvislosti s epidemií koronaviru se bude konat v průběhu dubna shromáždění delegátů v souladu se zákonem elektronickou formou s rozhodováním delegátů per rollam.

Zajistí: pí Vášová

9. Různé

Oslovení firem k začlenění do Hospodářské komory

Za tímto účelem bude svolána schůzka zástupců představenstva OHK ke stanovení obsahu a formy oslovovacího dopisu.

Zajistí: p. Volf, p. Hrabák

Seminář k tématu státní podpory pro podnikatele v období pandemie

Budou zjištěny možnosti uspořádání semináře u lektorské firmy

Zajistí: p. Hrabák

 

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Pavel Volf, Martin Kovařík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616