Zápis z jednání představenstva 08/2020

Zápis č. 8/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 9.12.2020 

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Dundr, p. Hašek 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Kovařík, p. Růžek 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Kovařík vyjedná schůzku s jednatelem SAMK p. Chvojkou za účelem projednání dodatku ke „Smlouvě o poskytnutí spolupráce při pořádání kulturní akce“. Další jednání o formě a termínu náhradní akce bude odvislé od vývoje epidemie a s tím souvisejících vládních nařízení. 

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb. se rozhodování delegátů OHK Kladno realizovalo elektronickou formou per rollam od 19.10.2020 do 2.11.2020. Bylo zvoleno představenstvo a dozorčí rada OHK Kladno na další funkční období 3 let. Pí Vášová informovala o výsledku hlasování. 

Pracovní skupina ve složení p. Valena a p. Růžek připraví rozbor k řešení problematiky kvalifikace v oblasti elektromobility. 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 9.12.2020 a o úhradě členských poplatků. 

4. Různé

Pozvánka na akci: webinář Daňové novinky v r. 2021 15.12.

Diskuse 

Termín a forma dalšího jednání představenstva budou odvislé od vývoje epidemie koronaviru 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Martin Kovařík, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616