Požadavky Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem (k 19.10.)

Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Přehled jednotlivých požadavků si můžete přečíst níže:

 1. Poučení z jara. Je třeba, aby vláda navázala na odzkoušená opatření z jara a léta, která se osvědčila. Za samozřejmost považujeme administrativní úlevy podnikatelům, jako je mimo jiné odklad plateb daní a pojistného, prodloužení termínů, prominutí příslušenství (úroků a sankcí) atd., a zajištění přístupu firem k likviditě. Požadujeme větší cílení operativních dotačních programů a zákonných opatření na konkrétní postižené firmy v rámci vybraných odvětví (nikoliv celou ekonomiku) s požadavkem co nejrychlejšího spuštění s minimem administrativy. Zásadní je přitom transparentní komunikace s podnikatelskou veřejností při tvorbě opatření i jejich prezentaci veřejnosti. Vedle operativních kompenzačních opatření je s ohledem na jistotu podnikatelů třeba co nejrychleji uzákonit dříve slíbená opatření a schválit vydiskutované parametry programů pro budoucí restart ekonomiky.
 2. Prodloužení programu Antivirus – režim B. Tento režim musí být prodloužen podobně jako režim A, který umožňuje poskytovat firmám státní příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců v karanténě a při nuceném omezení provozu, a měl by fungovat až do spuštění nového a funkčního modelu kurzarbeitu. Chce-li se vláda, stejně jako zaměstnavatelé, vyhnout výraznému propouštění, je třeba, aby prodloužila poskytování příspěvku na náhradu mzdy zaměstnancům v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s koronavirem, a to ve firmách a odvětvích prokazatelně postižených omezujícími mimořádnými opatřeními. Co se týká druhu překážek, požadujeme minimálně pokrytí situace, kdy zaměstnavatel musí přerušit provoz z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), a také situace, kdy došlo k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.I v případě režimu B podporujeme zvýšení příspěvku i použitého stropu podpory ve vybraných odvětvích jako v případě inovovaného režimu A Plus.
 3. Obnovení opatření „Antivirus C“. Vzhledem k dalším mimořádným opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru a k předpokládanému zpoždění při zavádění kurzarbeitu je třeba znovu aktivovat opatření „Antivirus C“, tedy provést novelizaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Taková právní úprava by měla umožnit prominutí odvodů firmám do 50 zaměstnanců i za podzimní měsíce. Podporujeme případné zvýšení hranice v podobě počtu zaměstnanců.
 4. Kompenzační bonus. Příspěvek OSVČ a společníkům malých společností by měl být vyplacen alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících či podstatně omezujících vybrané provozovny a na ně navázané podnikání.
 5. Opětovné spuštění upraveného programu COVID Nájemné. Původní program COVID Nájemné ulevoval nájemcům s platbami za 2. čtvrtletí, avšak znamenal značné negativní riziko pro pronajímatele, které je v upravené verzi programu třeba eliminovat. Nový program by měl kompenzovat část nájemného za 3. čtvrtletí.
 6. Prodloužení podpory v rámci programu COVID ubytování. Do konce října je otevřená výzva MMR na dotaci pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení z důvodu mimořádných opatření vlády uzavřena, tj. od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Požadujeme novou výzvu, která by se vztahovala k aktuálním mimořádným opatřením.
 7. Obnovení moratoria na splácení úvěrů. Podnikatelům – klientům bank – by mělo být znovu dovoleno zvolit si, zda na několik měsíců přeruší splácení úvěru. U právnických osob by se na tuto dobu mělo zastavit splácení jistiny, přičemž úroky se budou muset platit i nadále. Je třeba zvážit i rozšíření moratoria na firemní dluhopisy, tedy prodloužit jejich splatnost na podobnou dobu, jako tomu bude v případě úvěrů.
 8. Spuštění programu COVID Sportoviště. Příspěvek na úhradu fixních nákladů pro uzavřená či výrazně omezená sportoviště, a to v závislosti na ploše sportoviště a lokalitě, kde se nachází provozovna. Alternativou je kompenzace na základě fakturace (nájemné, energie, náklady zastavení a znovu rozběhnutí provozů atd.). Do fixních nákladů se v případě nájemníků nebude započítávat nájem, který by měl být řešen v rámci programu COVID Nájemné.
 9. Spuštění COVID Eventy. Požadujeme vedle „sedačkovného“ pro dopravce (chystaný COVID Bus pro podporu zájezdových autobusových dopravců) obdobnou podporu na konkrétní místo (sedačku) či jednotlivé vstupné na veletrh, konferenci, turnaj atd. Jedná se o podporu pro segment, který od jara nezaznamenal uvolnění regulací do stavu před koronavirovou krizí.
 10. Spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu. Základním kritériem pro výši kompenzace by v celém odvětví cestovního ruchu měla být výše obratu firmy vykázaného za rok 2019. U cestovních kanceláří a agentur by rovněž měl být zohledněn objem peněz zmrazených na zálohách poskytnutých do zahraničí.
 11. Pozastavení EET. Stávající možnost podnikatelů s povinnostmi z tzv. 1. a 2. vlny neevidovat do konce roku své tržby by měla být podstatně prodloužena i po 1. lednu 2021. Koordinovaně s tím by měl být dále odsunut i start poslední vlny EET (spojené tzv. 3. a 4. vlny).
 12. Liberační daňový balíček. Je třeba navázat na předchozí liberační balíčky, zejména pokud jde o bezúročné tolerování pozdějšího zaplacení DPH a zrušení průběžných záloh na daň z příjmů a na daň silniční, a to pro podnikatele ve vybraných odvětvích ekonomiky postižených uzavřením či omezením svých provozů, a to alespoň do konce roku 2020.
 13. Liberační opatření v pracovně lékařských službách. Po dobu nouzového stavu dočasně nahradit vstupní lékařské prohlídky a zdravotní průkazy nových zaměstnanců jejich čestným prohlášením, dočasně pardonovat periodické prohlídky a dočasně prodloužit platnost dříve vydaných lékařských posudků.
 14. Obnovit „ošetřovné“ i pro OSVČ. Z důvodu uzavření škol a nucené domácí výuky je třeba vedle zaměstnanců finančně podpořit i živnostníky, na které se klasické ošetřovné nevztahuje. Požadujeme proto obnovit vyplácení denních dotací pro OSVČ za stejných podmínek jako na jaře, přičemž hranice pro podporu v podobě věku dítěte nesmí být nastavena níže, než v případě zaměstnanců (v současnosti 10 let).

Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616