Zápis z jednání představenstva 06/2020

Zápis č. 6/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 2.9.2020

zúčastněni: p. Volf, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Dundr, p. Hrabák, p. Jirků

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hašek, pí Schwabová     

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Pan Volf informoval o setkání s podnikateli, které se uskutečnilo 16.6. na Stochově a o další plánované spolupráci s městem Stochov. Pokračují další jednání s představiteli měst Kladno a Slaný.

Představenstvo rozhodlo o zrušení vystoupení Romana Ondráčka - Lehkej Pokondr a odstoupení od objednávky z 1.6.2020.

Hlasování: 8 pro

Pan Volf projedná další postup s jednatelem SAMK panem Chvojkou. V návrhu je zrušení plesu s ohledem na vývoj situace v Česku související s covid-19, bude rozhodnuto na příštím zasedání představenstva.

Pí Vášová informovala o přípravě „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“. V rámci propagace akce, která byla realizována, proběhne placená inzerce na facebooku OHK ve výši do 2 tis. Kč. Zajistí pan Kovařík.

Hlasování: 8 pro

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 2.9.2020 a o úhradě členských poplatků.

4. Žádost o stanovisko OHK k zavedení učebního oboru

Ředitel SOŠ a SOU Dubská Ing. Růžek požádal o stanovisko OHK k zavedení nového učebního oboru Mechanik plynových zařízení.

OHK vyslovuje kladné stanovisko a doporučuje zavedení tohoto učebního oboru. Žádost bude postoupena k posouzení KHK Střední Čechy.

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel

5. Různé

Burza práce 9.9., Dům kultury Kladno

Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu 18. – 19.9., SŠDŘ U Hvězdy Kladno

Večer s bowlingem 16.10., Bowling Flóra Kladno

Shromáždění delegátů volební – 4.11., Teplárna Kladno. V případě nedostatečné účasti delegátů náhradní shromáždění delegátů 11.11.

Pan Bohbot kandidující do Senátu ČR požádal prostřednictvím Mgr. Bíny o účast na příštím zasedání představenstva za účelem prezentace své činnosti. Pan Bína bude kontaktován k dojednání dalšího postupu.

K projednání na příštím zasedání představenstva:

Profesní kvalifikace nutná pro elektromobilitu – informace pí Schwabová, pan Valena

Další zasedání představenstva se koná ve středu 7.10.2020 od 17 hod., Teplárna Kladno

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Hašek, Štěpánka Schwabová


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616