Zápis z videokonference představenstva

Zápis č. 4/2020

z videokonference představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 20.4.2020

zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Dundr, p. Hašek, p. Růžek, p. Valena

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Volf, p. Hrabák

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Byl vyhotoven návrh smlouvy o poskytnutí spolupráce v rámci plesu r. 2021, který byl předložen SAMK k posouzení dne 6.4.2020. Po schválení smlouvy ze strany SAMK bude zaslána závazná objednávka na vystoupení skupiny Těžkej Pokondr.

Rada města Kladna schválila dotaci z Fondu primátora na zajištění akce. Žádost o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje je ve fázi zpracování.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a souvisejících vládních nařízení byly některé plánované akce zrušeny nebo pořesunuty na pozdější termín.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a souvisejících vládních nařízení nebylo možné uskutečnit SD ve stanoveném termínu. Bude svoláno náhradní shromáždění delegátů na 27.5.2020 od 17:00 hod. v Kině Hutník Kladno se stejným programem, za dodržení předepsaných nařízení.

Hlasování: 7 pro 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Byl sdělen stav účtu a pokladny ke dni 20.4.2020.

4. Pomoc města podnikatelům v době koronaviru

Radě města Kladna bude zaslán dopis s žádostí o projednání možnosti pomoci podnikatelům regionu formou prominutí nebo odložení poplatků za pronájem pozemků nebo prostor ve vlastnictví města, poplatků za svoz odpadu apod. Dopis navazuje na osobní jednání p. Volfa s primátorem města Kladna.

5. Dopady koronaviru na firmy

Členové budou osloveni s výzvou ke sdělení negativních dopadů na firmu v době koronaviru, problémů, s jakými se potýkají a v čem může pomoci hospodářská komora a členské firmy navzájem.

6. Setkání s podnikateli

Pan Hrabák předložil návrh na uskutečnění setkání s podnikateli ve městě Stochově a to ve spolupráci s vedením města. Pan Hrabák projedná návrh s vedením města Stochova.

 

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Pavel Volf, Václav Hrabák


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616