Aktuální informace pro podnikatele

Vláda předložila do sněmovny k projednání v režimu legislativní nouze několik návrhů zákonů schválených na včerejší schůzi vlády. Důležité jsou změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti. Je určen zaměstnavatelům, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. Míra podpory se má lišit podle jednotlivých druhů překážek a má ji na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem vyplácet úřad práce. Věříme, že výčet situací (upřesnění překážek v práci), kdy bude poskytována kompenzace, bude ještě vládou doplněn, aby co skutečně pokryl problémy, s nimiž se firmy potýkají. Také bychom uvítali, pokud by se absolutní strop kompenzace připadající na jednoho zaměstnance zvýšil z republikového mediánu (toto omezení statistickou výší středové mzdy nebylo diskutováno při přípravě programu s Hospodářskou komorou ani s tripartitními partnery) na vyšší hodnotu, např. jedenapůlnásobek průměrné mzdy. Rámcová podoba takové dohody včetně metodického postupu pro vyplácení kompenzací ještě nejsou známy. To je důležité, protože prozatím nemáme jednoznačnou informaci, jak to např. bude s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje faktickou výši státní kompenzace, tedy kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

Hospodářská komora ČR považuje za rozumné, aby si vláda osvojila a předložila k projednání v parlamentu návrh Občanské demokratické strany na novelu krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.). Účel vidíme zejména v tom, aby se postavily najisto okolnosti aplikace krizového zákona vládou, pokud jde o možnost poskytování státní podpory firmám v situacích, jako je dnešní epidemie koronaviru.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý oceňuje, že města a obce vyslyšely jeho žádost, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Po pražském magistrátu budou také nájemníci komerčních prostor v Praze 12 platit o polovinu nižší nájemné. Obdobně i větší jihočeská města zvažují odpustit nebo odložit platby za nájmy prostor. Poděkování patří také komorám v regionech, které podnikatelům pomáhají tuto pomoc vyjednat.

Prezident Hospodářské komory také vítá usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 275. To s účinností ode dne 24. 3. 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto opatření mohou aktuálně všichni uživatelé datových schránek odesílat poštovní datové zprávy mezi sebou bezplatně a nemusí tak se zásilkami, které by jinak chtěli poslat formou běžného nebo doporučeného dopisu, chodit na pobočky České pošty.

Hospodářské komoře ČR se podařilo navázat spolupráci s partnerem zajišťující ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru. Doporučení partnera HK ČR získala od MZ ČR, které již s tímto dodavatelem aktivně spolupracuje ve věci zajištění zejména roušek a respirátorů typu FFP2. Termín uzávěrky prvních objednávek ochranných prostředků je stanoven na 1. 4. 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. HK ČR v tuto chvíli analyzuje poptávku firem po zmíněných ochranných pomůckách. Na základě zjištění poptávky firem byl vytvořen kontaktní formulář, který je k dispozici zde.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616