Zápis z jednání představenstva 03/2020

Zápis č. 3/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.3.2020

přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Prajzler, p. Dundr

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Chmelík, p. Kovařík

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Pan Volf informoval o jednání zástupců OHK se starostou města Stochova. Návrh Dohody o spolupráci mezi oběma stranami, který byl předložen panu starostovi, bude dále postoupen Radě města ke schválení. 

SAMKu bylo předloženo vyúčtování nákladů plesu ke schválení. Vyúčtování bylo schváleno, OHK vystaví fakturu dle smlouvy.

Příští ples s termínem 23.1.2021 se bude pořádat za podpory SAMK, obdobně jako letos. Představenstvo OHK schválilo moderátora plesu Aleše Talácka.

Zajistí: pí Vášová

Představenstvo schválilo hlavního hosta plesu skupinu Těžkej Pokondr.

Zajistí: p. Kovařík 

K zajištění akce byla podána žádost o dotaci z fondu primátora města Kladna a žádost o dotaci z fondu hejtmanky Středočeského kraje, ve stejné výši jako v r. 2019.

Byl sestaven návrh termínového plánu akcí na r. 2020, který bude předložen shromáždění delegátů ke schválení.

Představenstvo schválilo uspořádání tradičního „Večera s bowlingem“ v Kladně – Bowling Flora za předložených finančních podmínek.

Bude zorganizován seminář na téma způsob vytápění pro SVJ. Termín a program bude stanoven po dohodě s lektorem. Bude stanoven plán seminářů, který bude vycházet z požadavků členských firem, dle nabídky OHK.

Termín konání Kladenských elektrických dnů pod záštitou OHK bude upřesněn.

Na návrh pana Hrabáka bude uspořádána beseda k problematice zajištění okresu Kladno pitnou vodou, ve spolupráci s městem Kladno a Vodárnami Kladno – termín bude upřesněn.

 

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 4.3.2020.

4. Shromáždění delegátů

Termín SD byl stanoven na 15.4.2020 od 17:00 hod. ve firmě Teplárna Kladno. Zasedání představenstva se koná od 16:30 hod. před SD. Na programu bude kromě zprávy o činnosti schválení hospodářského výsledku a rozpočtu, plánu akcí, změny poplatkového řádu, delegátů na sněm HK ČR. Součástí programu budou volby do orgánů OHK Kladno.

  

5. Hospodářský výsledek za r. 2019, plán rozpočtu na r. 2020

Představenstvo schválilo předložený hospodářský výsledek za r. 2019.

Pan Prajzler byl požádán o zpracování návrhu rozpočtu na r. 2020 tak, aby byl připraven pro shromáždění delegátů ve stanovené lhůtě k odeslání materiálů. Hlasování představenstva proběhne formou per rollam.

6. Nominace kandidátů na Merkurovy medaile

Předávání Merkurových medailí proběhne v předvečer sněmu HK ČR. Na základě výzvy HK ČR k nominaci kandidátů představenstvo navrhuje p. Jirků, p. Valenu a p. Haška k udělení medailí v hodnotách dle stanovených zásad. Paní Vášová zjistí potřebné informace a podmínky pro udělení.

7. Různé

- Pozvánky na akce

Seminář Na co nezapomenout při zavedení další vlny EET? 9.4. v Hotelu Kladno

 

Další zasedání představenstva se koná 15. dubna 2020 od 16:30 hod. ve firmě Teplárna Kladno.

  

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Chmelík, Martin Kovařík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616