Zápis z jednání představenstva 01/2020

Zápis č. 1/2020

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 8.1.2020

přítomni: p. Volf, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Hrabák, p. Dundr, p. Hašek, p. Růžek, p. Černý

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, pí Schwabová

2. Projekt Mistrovská zkouška

Paní Malcová informovala o projektu Mistrovská zkouška, který byl vytvořen v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR. OHK obdrží informace pro oslovení svých členů za účelem nabídky k zapojení firemních odborníků do projektu.

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Zástupci OHK informovali o přípravných pracech 19. ročníku plesu, který se koná 25. ledna 2020. Přítomní byli vyzváni k nahlášení svých požadavků na vstupenky, byli požádáni o věcné dary do tomboly. Byla sepsána Smlouva o poskytnutí spolupráce mezi SAMK a OHK. Znění smlouvy bude předloženo ke kontrole pí Suché, která spravuje účetnictví OHK.

Zajistí: pí Vášová

Na základě zjištěných informací a vyjádření ředitelů členských středních škol bude letošní ročník naplánován na 18. – 19. září. Organizace a forma akce bude zachována.

Hlasování: 7 pro 

Na základě zjištěných skutečností OHK nebude žádat HK ČR o informace ohledně možnosti zřízení kontaktního místa pro vydávání mezinárodního celního dokumentu karnet ATA. Elektronické mýtné zajišťuje ve Středočeském kraji i nadále OHK Mladá Boleslav.

Hlasování: 7 pro

4. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 8.1.2020.

Pohledávky za r. 2019 – 1 PO. 

5. Souhlas k zasílání elektronických zpráv

Na základě e-mailové zprávy zástupce firmy Colsys p. Šebelky ve věci zasílání obchodních sdělení členských firem prostřednictvím OHK bude členům OHK zaslána žádost o udělení souhlasu s elektronickou komunikací. Na základě tohoto souhlasu bude moci OHK elektronicky kontaktovat své členy za účelem nabídky služeb a produktů OHK a jejích členských firem.

Hlasování: 7 pro 

6. Plán akcí na r. 2020

Na příštím zasedání představenstva bude sestaven návrh termínového plánu akcí na r. 2020. Přítomní byli požádáni o návrhy k plánu práce OHK v nadcházejícím období.

Termín: do příštího zasedání představenstva 

7. Různé

Diskuse

 

Další zasedání představenstva se koná 5. února 2020 od 17:00 hod. na úřadu OHK. 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Štěpánka Schwabová


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616