Zápis z jednání představenstva 09/2019

Zápis č. 9/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.11.2019

přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Černý

hosté:      p. Petlička 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Kovařík

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Představenstvo obdrželo návrhy dokumentů Dohoda o spolupráci a Smlouva o dílo pro jednání o spolupráci s městy Stochov, Slaný, Kladno. Vyjádření k obsahu a případné připomínky sdělí na úřad OHK.

Zajistí: představenstvo

Termín: do 15.11.2019

Na základě připomínek bude zpracováno konečné znění dokumentů pro osobní jednání se zástupci měst.

Zajistí: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler

Termín: do 30.11.2019

Jako první proběhne jednání pověřených zástupců OHK ve Slaném, následně na Stochově a v Kladně. Tento postup byl jednohlasně schválen představenstvem. 

Pan Kovařík předložil návrh propagačního plakátu. Na základě vznesených připomínek budou provedeny úpravy. Další postup a doplnění organizačních záležitostí budou předmětem jednání pověřených zástupců OHK a SAMK. 

Dle smluv o poskytnutí dotace z fondu hejtmanky a primátora bylo doloženo vyúčtování a dokumentace Krajskému úřadu StČ a Magistrátu města Kladna.

Ředitelé prezentujících středních škol hodnotí akci kladně a mají zájem na uspořádání dalšího ročníku. K formě a termínu akce v r. 2020 bude připraven návrh.

Zajistí: p. Dundr, p. Růžek

Termín: do příštího zasedání představenstva

3. Přijetí nového člena Hospodářské komory

Památník Lidice, příspěvková organizace MK byla jednohlasně přijata za člena Hospodářské komory. Firmě bude účtována ¼ ročních členských poplatků, jak umožňuje poplatkový řád OHK. Bude provedena registrace organizace v databázi a na webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.

Zajistí: pí Vášová 

4. Stav účtu a pokladny

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 6.11.2019.

5. Návrh na změnu poplatkového řádu OHK

Představenstvo obdrželo návrh na změnu poplatkového řádu OHK. Změna se týká bodu III. s úpravou poplatku za služby spojené s členstvím. Představenstvo jednohlasně schválilo návrh, který bude předložen ke schválení shromáždění delegátů na nejbližším zasedání.

6. Informace z porady ředitelů na HK ČR

Pí Vášová informovala o průběhu celokomorové porady, která se konala 24.10. v Praze. Hlavními tématy porady byly projekt PES, volební sněm HK ČR 2020 a kandidatura p. Dlouhého, aktivity HK ve změnách legislativy, projekty HK Praha ve školství, EET platná pro síť HK ČR od 1.5.2020, zaměstnávání cizinců, rekodifikace stavebního práva, brexit, aj.

7. Karnety ATA

Pan Kovařík informoval o požadavku některých kladenských firem, aby OHK Kladno mohla vydávat mezinárodní celní dokument karnet ATA. Zástupci OHK projednají požadavek s firmami, kterých se tato problematika týká (ČSAD, Dachser, ESA a další).

Zajistí: p. Volf, p. Kovařík

Na základě zjištěných skutečností doložených podporou oslovených firem bude vznesen dotaz na HK ČR s požadavkem na sdělení podmínek provozu a schválení kontaktního místa pro vystavování karnetů ATA na OHK Kladno.

Zajistí: pí Vášová

8. Večeře představenstva a dozorčí rady

Tradiční pracovní večeře představenstva a dozorčí rady se bude konat ve středu 4. prosince od 17 hod. v salónku restaurace Hacienda.

9. Různé

Diskuse na téma energetika, školství, podnikatelské prostředí 

Další zasedání představenstva se koná 8. ledna 2020 od 17:00 hod. na úřadu OHK.

 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Martin Kovařík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616