Zápis z jednání představenstva 06/2019

Zápis č. 6/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.6.2019

přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Vášová

omluveni: p. Prajzler, p. Hašek, pí Schwabová, p. Černý

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Kovařík, p. Růžek 

2. Doplnění programu zasedání

Na návrh p. Kovaříka byl doplněn program zasedání v bodu Různé o

-          Možnost prezentace OHK na Dnech města Kladna             

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Na základě jednání p. Hrabáka se starostou města Stochova p. Forštem bude zpracován návrh Memoranda o vzájemné spolupráci.

Pan Hrabák předložil „Návrh smluvních vztahů mezi OHK a městy okresu - Kladno, Slaný, Stochov, Buštěhrad a Unhošť“ s výčtem základních činností, které budou výchozími body pro jednání s představiteli měst za účasti předsedy a místopředsedů OHK. Obsah návrhu byl schválen představenstvem.

Hlasování: 7 pro 

Pan Kovařík informoval o výsledku jednání se zástupcem SAMK p. Chvojkou ohledně společného plesu r. 2020. OHK trvá dle rozhodnutí minulého zasedání představenstva na názvu „Ples Hospodářské komory a Sportovců“. OHK navrhuje finanční částku na pokrytí nákladů z rozpočtu OHK a z rozpočtu SAMK. Pí Vášová zajistí u p. Vrby dle nabídky rezervaci vystoupení hlavního hosta plesu.

Další jednání se SAMK ohledně podmínek a organizace plesu povedou za OHK p. Kovařík a p. Chmelík. O výsledku budou informovat představenstvo a pí Vášovou prostřednictvím mailu. 

Dle návrhu p. Kovaříka k akcím OHK ze dne 2.4. bude do plánu akcí zařazena účast OHK na dnech města Kladna, viz bod 8. Různé. 

OHK vydá prohlášení k navrhovanému zrušení zástupce pro praktickou výuku na středních školách a učilištích. Pan Růžek připraví dopis se stanoviskem OHK k navrhované změně legislativy. Dopis bude zaslán představenstvu ke schválení per rollam. 

4. Stav účtu a pokladny, členská základna

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 5.6.2019 a o úhradě členských poplatků na r. 2019. 

5. Prezentace technického vzdělávání

Pí Vášová podala informaci k přípravě „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která se koná 20. – 21.9. Akce je dotována z fondu primátora města Kladna, žádost o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje je stále ve fázi zpracování.

6. Projekt „Oddlužení občanů Kladna“

Představenstvo odsouhlasilo spolupráci OHK na projektu města na základě žádosti primátora města Kladna. Pí Vášová zajistí informaci členům OHK k možnosti zapojení firem do projektu.

Hlasování: 8 pro 

7. Výzva HK ČR k nominaci firem - 30 let svobodného podnikání

OHK navrhuje firmu Jirků A-Z k přihlášení do akce HK ČR. Pí Vášová zajistí administraci. 

8. Různé

Možnost prezentace OHK na Dnech města Kladna

Představenstvo odsouhlasilo účast OHK na Dnech města Kladna 2019, OHK se bude prezentovat na této akci. Pan Kovařík připraví návrh organizačního zajištění včetně předpokládaného rozpočtu. Návrh bude zaslán představenstvu k vyjádření a následně členům s nabídkou na umístění reklamních předmětů ve stánku OHK.

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel

 

Další zasedání představenstva se koná 4. září od 17:00 hod. na úřadu OHK .

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Martin Kovařík, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616