Zápis z jednání představenstva 05/2019

Zápis č. 5/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 15.5.2019

přítomni: p. Volf, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Hrabák, p. Dundr, p. Černý

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Volf

2. Doplnění programu zasedání

Na návrh p. Jirků byl doplněn program zasedání o další bod

-          Volba zástupců OHK do představenstva KHK StČ             

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Na základě jednání p. Hrabáka se starostou města Stochova p. Forštem bude zpracován návrh Memoranda o vzájemné spolupráci.

Dále bude postupováno v jednáních s představiteli dalších měst regionu dle stanoveného úkolu. Schůzky se budou konat za účasti předsedy a místopředsedů OHK. 

Paní Vášová informovala o podmínkách pořádání plesu r. 2020 v Kině Sokol. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se ples bude i nadále konat v Domě kultury.

Pan Volf přednesl návrh na uspořádání společného plesu OHK a sportovců se společností Sportovní areály města Kladna, za navržené finanční podpory.

Hlasování: 8 pro, 1 proti

Pan Kovařík projedná do příštího zasedání představenstva podmínky a organizaci plesu, který by se konal pod názvem „Ples Hospodářské komory a Sportovců“. 

Aktivity OHK budou předmětem dalšího jednání představenstva. Bude projednán návrh p. Kovaříka k akcím OHK, který byl zaslán představenstvu 2.4.

Pan Kovařík dle svého návrhu je člen představenstva se zodpovědností za marketing a propagaci OHK na facebooku a příp. na sociální síti LinkedIn.

Rubrika volná pracovní místa na webových stránkách byla doplněna. Bude upraven obsah nabídek pracovních pozic členských firem. Zajistí pí Vášová za pomoci p. Kovaříka. 

4. Stav účtu a pokladny, členská základna

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 15.5.2019 a o úhradě členských poplatků na r. 2019. 

5. Získávání nových členů

V souvislosti se získáváním nových členů představenstvo schválilo návrh na úpravu Poplatkového řádu OHK pro Společenství vlastníků bytových jednotek, které by bylo osvobozeno od poplatku za služby spojené s členstvím. Návrh podléhá dle čl. 4 Statutu OHK schválení shromážděním delegátů. 

6. Stanovisko OHK k problematice změny legislativy ve školství

Na základě žádosti ředitele rakovnické SPŠ a vyjádření ředitelů kladenských SŠ vydá OHK prohlášení k navrhovanému zrušení zástupce pro praktickou výuku na středních školách a učilištích. Pan Růžek připraví dopis se stanoviskem OHK k navrhované změně legislativy. Dopis bude zaslán představenstvu ke schválení per rollam. 

7. Volba zástupců OHK do představenstva KHK StČ

Představenstvo schválilo kandidaturu p. Jirků a p. Volfa do představenstva KHK StČ. Návrh na schválení kandidátů a souhlas s nominací bude zaslán na úřad KHK ke shválení shromážděním delegátů.

Hlasování: 9 pro 

8. Prezentace technického vzdělávání

Akci „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která se koná 20. – 21.9., podpořilo město Kladno dotací z fondu primátora. Žádost o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje je ve fázi zpracování KÚ.

9. Různé

- Pozvánky na akce:

Burza práce 16.5. v Domě kultury Kladno

Večer s Bowlingem 24.5. ve sportovní hale na Stochově  

Další zasedání představenstva se koná 5. června od 17:00 hod. na úřadu OHK. 

Zapsala: Ivana Vášová 

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Pavel Volf


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616