Zápis z jednání představenstva 04/2019

Zápis č. 4/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.4.2019

přítomni: p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí Vášová, p.Jirků na začátku jednání

omluveni: p. Jirků, p. Hašek, p. Černý

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Volf

2. Abdikace předsedy OHK

Pan Jirků oznámil, že se vzdává funkce předsedy OHK. Svojí abdikaci předá písemně představenstvu na příštím zasedání, které se koná 16.4.2019 od 17:00 hod. v Alpiqu před shromážděním delegátů.

3. Přijetí nového člena Hospodářské komory

Příspěvková organizace Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb byla jednohlasně přijata za člena Hospodářské komory. Pí Vášová zajistí registraci organizace v databázi a webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Pan Hrabák informoval o návštěvě starosty města Stochova Ing. Foršta. Pan starosta projevil zájem o vzájemnou spolupráci (informovanost a spolupráce při výběrových řízeních a příležitostí k rozvoji podnikání, společné akce, vzájemná propagace na webových stránkách, možnost účasti v rámci MAS a další). Bude zpracován návrh Memoranda o spolupráci s městem.

Zodpovídá: p. Hrabák

Termín: do konce dubna

Obdobně bude dále postupováno v jednáních s představiteli dalších měst regionu dle stanoveného úkolu. Schůzky se budou konat za účasti předsedy a místopředsedů OHK.

Paní Vášová prověří možnost a podmínky pořádání plesu v kině Sokol Kladno. Program a organizace plesu bude předmětem dalšího jednání představenstva.

Setkání zástupců OHK s poslanci Hniličkou a Munzarem.

Aktivity OHK budou předmětem dalšího jednání představenstva. Bude projednán návrh p. Kovaříka k akcím OHK, který byl zaslán představenstvu 2.4.

Pan Kovařík dle svého návrhu bude člen představenstva se zodpovědností za marketing a propagaci OHK na facebooku a příp. na sociální síti LinkedIn.

Dle návrhu p. Dundra bude na webových stránkách OHK doplněna rubrika volná pracovní místa, kam bude možné vkládat nabídku volných pracovních míst členských firem (nečlenských za poplatek). Členové OHK by mohli umístit logo komory na svých webových stránkách s prolinkem na stránky OHK.

Zodpovídá: p. Kovařík, pí Vášová

Pí Vášová prověří možnost zveřejňování pracovních nabídek Úřadu práce na stránkách OHK.

5. Stav účtu a pokladny, členská základna

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 3.4.2019 a o úhradě členských poplatků na r. 2019.

6. Návrh rozpočtu na r. 2019

Představenstvo schválilo návrh rozpočtu OHK na r. 2019. Návrh bude předložen shromáždění delegátů ke schválení.

Hlasování: 8 pro, 1 proti

V souvislosti se snížením mzdových nákladů bude provedena úprava pracovní smlouvy ředitelky OHK na zkrácený pracovní úvazek dodatkem s účinností od 1.5.2019

7. Shromáždění delegátů

Na shromáždění delegátů, které se koná 16.4.2019 od 17:30 hod. v Alpiqu, je pozván primátor města Kladna Ing. Jiránek. Představenstvo si připraví dotazy na besedu s panem primátorem (budou vyzváni i další členové OHK).

8. XXXI. Sněm HK ČR

Termín konání sněmu je stanoven na 23.5.2019 v Čestlicích.. Představenstvo navrhuje zástupce na sněm p. Hrabáka, p. Prajzlera, náhradníka p. Kovaříka. Návrh bude předložen na  shromáždění delegátů ke schválení.

Hlasování: 9 pro

9. Komunikace a marketing města Kladno

Dne 11.4.2019 se koná 1. pracovní setkání na téma „Komunikace a marketing města Kladno“. Na základě pozvánky magistrátu byl za OHK nominován p. Kovařík.

10. Různé

Diskuse

 

Představenstvo se sejde 16. dubna v 17:00 hod. v zasedačce Alpiqu před shromážděním delegátů.

Další řádné zasedání představenstva se koná 15. května od 17:00 hod. na úřadu OHK .

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Pavel Volf


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616