Zápis z jednání představenstva 03/2019

Zápis č. 3/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 13.3.2019

přítomni: p. Jirků, p. Hrabák, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Vášová

omluveni: p. Prajzler, p. Dundr, pí Schwabová, p. Černý

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Kovařík, p. Růžek

2. Doplnění programu zasedání

Na návrh pana předsedy byl doplněn program zasedání o další body

- opatření k zabránění snižování členské základny

- informace ze setkání s izraelským velvyslancem a ze setkání se senátorem Dienstbierem

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Pan Jirků informoval o návštěvě pana primátora za účasti dalších členů představenstva p. Prajzlera a p. Chmelíka. Pan primátor vyjádřil souhlas k setkávání s představenstvem a zástupci OHK 2x do roka a dále ke schůzkám pro řešení aktuální problematiky či tématu.

Pan Hrabák navrhl projednat uzavření smlouvy o spolupráci s městem Kladno a postupně s  městy Slaný, Stochov, Unhošť, Buštěhrad. V souvislosti s uvedeným byl stanoven úkol připravit podklady pro společné prohlášení a připravit návrh bodů, které budou projednávány. Pan Jirků svolá schůzku členů představenstva ve složení p. Jirků, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík.

Paní Vášová předložila nabídku účinkujících od agentury Zdeňka Vrby. Program a organizace plesu bude předmětem dalšího jednání představenstva.

Pan Chmelík dojedná možnost setkání s poslanci Hniličkou a Munzarem.

Byl sestaven návrh termínového plánu akcí na r. 2019, který bude předložen shromáždění delegátů ke schválení.

Spolupráce s Labyrintem – pan Kovařík a pan Hrabák informovali o schůzce s ředitelkou pí Bendlovou, která projevila zájem o spolupráci a členství v OHK. Pí Vášová zašle přihlášku k členství.

Propagace OHK v lokálních médiích – pí Vášová informovala o jednáních s redaktory měsíčníku Kladno, měsíčníku Slánská radnice a Kladenského deníku. Nabízená placená inzerce Kladenského deníku a slánského magistrátu se zamítá. Je dohodnuta spolupráce ve Slaném formou zveřejňování aktuálních upoutávek a pozvánek zdarma. Tato možnost je i v kladenském měsíčníku, není možná pravidelná prezentace OHK (bude ještě projednáno panem Chmelíkem). Město Stochov zatím bez odpovědi. Představenstvo navrhuje medializaci v Kladně a ve Slaném formou rozhovorů a výstupů z jednání s primátorem a starostou.

Další navrhované aktivity budou předmětem jednání představenstva v závislosti na rozpočtu OHK na r. 2019, který bude zpracován.

Představenstvo obdrželo informace k projektu. Na základě zhodnocení informací pí Vášová vyjádřila svůj nesouhlas s osobním zapojením do projektu a důvody k odmítnutí uzavření pracovní smlouvy s Institutem rozvoje KHK StČ.

4. Stav účtu a pokladny, členská základna

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 13.3.2019. Informovala o stavu členské základny od 1.1.2019.

5. Schválení roční účetní závěrky za r. 2018

Představenstvo schválilo roční účetní závěrku a daňové přiznání za r. 2018.

Hlasování: 9 pro (z toho 1 per rollam)

6. Návrh rozpočtu na r. 2019

Pan Prajzler bude požádán o zpracování návrhu rozpočtu na r. 2019 tak, aby byl připraven pro shromáždění delegátů ve stanovené lhůtě k odeslání materiálů. K tomuto bodu p. Jirků svolá schůzku. Následné hlasování představenstva s ohledem na termín proběhne formou per rollam.

Paní Vášová předložila svůj návrh na snížení mzdových nákladů pro r. 2019.

7. Shromáždění delegátů

Na shromáždění delegátů, které se koná 16.4.2019 od 17:00 hod. v Alpiqu, bude pozván panem předsedou primátor města Kladna. Představenstvo si připraví dotazy na besedu s panem primátorem (budou vyzváni i další členové OHK), která bude zařazena jako 1. bod jednání SD.

Hlasování: 8 pro

8. Opatření k zabránění snižování členské základny

S ohledem na ukončení členství dalších firem a s ohledem na závažnost současné situace proběhla diskuse k zabránění snižování členské základny a získání nových členů. O této problematice bude dále jednáno.

9. Setkání s izraelským velvyslancem, se senátorem Dienstbierem

Pan Jirků informoval o setkání s izraelským velvyslancem, které proběhlo formou návštěvy u pana primátora. Dále informoval o jednání se senátorem Dienstbierem na téma stav podnikatelského prostředí.

10. Městská doprava Dříň

Na základě dotazu firmy Martin Peroutka k žádosti na řešení prodloužení linky MHD na Dříni zaslané v r. 2016 byl panem Jirků prověřen současný stav na magistrátu. S ohledem na zjištěné skutečnosti bude tato záležitost řešena v rámci dalšího jednání s panem primátorem.

11. XXXI. Sněm HK ČR

Termín konání sněmu je stanoven na 23.5.2019 v Čestlicích u Prahy. S ohledem na termín HK ČR pro nahlášení zástupců OHK představenstvo na příštím zasedání navrhne zástupce na sněm. Návrh bude předložen shromáždění delegátů ke schválení.

12. Různé

Diskuse

Další zasedání představenstva se koná 3. dubna od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Martin Kovařík, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616