Zápis z jednání představenstva 02/2019

Zápis č. 2/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.2.2019

přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Hašek, p. Černý

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, pí Schwabová

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Spolupráce s městem – OHK navrhuje pravidelná setkání představenstva s primátorem města Kladna příp. jeho zástupcem 1x za kvartál (účast na zasedáních představenstva OHK), setkání firem regionu s primátorem 1 – 2x do roka, účast na shromáždění delegátů OHK. Pan Jirků dojedná termín a formát jednání s panem primátorem.

Pan Hrabák navrhl témata k jednání představenstva OHK s vedením města, která předal panu předsedovi. Jedná se rámcově o témata: 1. Komunikace, parkování, opravy, údržba a investice, 2. Plán investice města, 3. Rozvoj podnikání v regionu Kladno, 4. Rozvoj kulturního a sportovního vyžití obyvatel města

Pan Prajzler, člen výboru pro rozvoj, dopravu a územní plánování, informoval o jednáních výboru. Zápis z jednání bude zaslán představenstvu.

Pan Dundr, člen komise pro výchovu, vzdělávání a osvětu, informoval o plánovaném jednání komise.

Ples OHK – pí Vášová předložila odhad vyúčtování plesu. Představenstvo schválilo pořádání plesu v r. 2020, v termínu 25. ledna. Název PLES Hospodářské komory bude zachován.

Hlasování: 10 pro

Pan Jirků požádal o předložení návrhů na program a organizaci plesu do příštího zasedání. Zajistí: představenstvo, pí Vášová

Dozorčí rada OHK – po ukončení činnosti dosavadního člena DR pana Milaty je navržena do dozorčí rady OHK paní Marcela Koubová. Návrh bude předložen ke schválení shromáždění delegátů.

Hlasování: 10 pro

Právní elektronický systém (PES) – pí Vášová informovala o aktuálním stavu a dalším postupu v projektu prezentovaném na poradě HK ČR. Zájemci o produkt obdrží slevové kódy na úřadu OHK.

Zlepšení podnikatelského prostředí – setkání s regionálními zástupci parlamentu a senátu

Pan Jirků přednesl návrh témat, která budou předmětem jednání zástupců OHK se zástupci našeho regionu v parlamentu a senátu. Navržená témata: 1.   Systém školství a možná úprava, 2. Dopravní situace a její řešení, 3. Poskytování investičních pobídek zahraničním firmám, 4. Vymahatelnost práva.

Pan Chmelík dojedná možnost setkání s poslanci Hniličkou a Munzarem. Pan Volf dojedná možnost setkání se senátorem Dienstbierem

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 6.2.2019. Pohledávky z minulých let - přihláška pohledávky, 1 PO.

4. Činnost OHK v r. 2019

Byl sestaven částečný návrh termínového plánu akcí na r. 2019. Další akce a termíny budou projednány na příštím zasedání představenstva. Odborné semináře budou aktuálně doplněny v tématu a termínu dle potřeby.

Dle návrhu plánu práce předloženého p. Kovaříkem bylo stanoveno:

-          ples 2020 – viz bod 2. zápisu

-          OHK jako partner akcí jiných institucí – projednání podmínek spolupráce. Zajistí: pan Kovařík

           Projednání spolupráce s ředitelkou Labyrintu paní Bendlovou a oslovení k členství v OHK. Zajistí: pan Hrabák, pan Kovařík

-          PR OHK na www stránkách a facebooku. Zajistí: pí Vášová 

-          Akce OHK na podporu technického vzdělávání zůstane zachována v dosavadním formátu

 -         Projednání možnosti vytvoření rubriky OHK v lokálních médiích. Zajistí: pí Vášová

5. Shromáždění delegátů

Termín SD byl stanoven na 16.4.2019 od 17:00 hod. v Alpiqu. Představenstvo se sejde v 16:30 hod. před SD. Pro případ, že SD nebude usnášeníschopné, byl stanoven termín náhradního SD. K účasti na SD bude přizván primátor města Kladna, příp. jeho zástupce.

6. Žádost o partnerství NF Slunce pro všechny

Dne 29.4.2019 se koná benefiční koncert Nadačního fondu Slunce pro všechny. Na základě žádosti představenstvo schválilo partnerství ve stanovené výši.

Hlasování: 6 pro

V souladu se smlouvou bude umístěna reklama OHK v rámci akce, na pozvánkách a prezentačních materiálech a uvedení loga OHK jako partnera na webových stránkách Slunce. Zajistí: pí Vášová

7. Různé

- Pozvánky na akce

Seminář Roční účetní závěrka, Daňové a účetní aktuality 28.2.2019 v Domě techniky Kladno

8. Téma k projednání na příštím zasedání představenstva

Projekt MPSV Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Další zasedání představenstva se koná 6. března od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Štěpánka Schwabová, Miroslav Dundr


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616