Zápis z jednání představenstva 09/2018

Zápis č. 9/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.11.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Dundr, p. Černý

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Chmelík, p. Kovařík

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Členové budou opakovaně upozorňováni na možnosti a nabídku členské sekce

Zajistí: pí Vášová

Členové budou informováni o nabídce služeb Czech Pointu prostřednictvím úřadu OHK, budou požádáni o sdělení předpokládaného ročního objemu služeb, který by objednávali přes OHK.

Zajistí: pí Vášová

Další jednání ohledně této služby bude předmětem lednového zasedání představenstva.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 10.10.2018.

Pohledávky - přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 1 PO, 1 FO, pohledávky za r. 2018 po splatnosti – 3 PO, 2 FO.

4. Přijetí nového člena OHK

Představenstvo obdrželo přihlášku k členství v OHK Kladno firmy CENTRUM Koupelny, s.r.o. Firma byla přijata za člena Hospodářské komory. Firmě bude účtována ¼ ročních členských poplatků, jak umožňuje poplatkový řád OHK.

Hlasování: 10 pro

Bude provedeno doplnění firmy do databáze a seznamu členů na webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.

Zajistí: pí Vášová

5. Večeře představenstva a dozorčí rady

Tradiční pracovní večeře představenstva a dozorčí rady se bude konat v úterý 11. prosince od  18 hod. v salonku restaurace Hacienda.

6. Různé

- Pozvánky na akce

  Seminář DPH a očekávané změny 14.11.2018 v Domě techniky Kladno

Další zasedání představenstva se koná 9. ledna 2019 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Chmelík, Martin Kovařík 


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616