Zápis z jednání představenstva 08/2018

Zápis č. 8/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 10.10.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Růžek, p. Volf, p. Černý, pí Vášová

omluveni:  p. Kovařík, p. Valena, pí Schwabová

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Volf

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Zajistí: pí Vášová, představenstvo. Termín: do příštího zasedání představenstva

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 10.10.2018. Pohledávky - přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 1 PO, 1 FO, pohledávky za r. 2018 po splatnosti – 3 PO, 2 FO.

4. Dopisy primátora

Bod programu - Dopisy primátora Volfa se s ohledem na nepřítomnost p. Kovaříka přesouvá na příští zasedání představenstva, kde bude p. Kovařík požádán o vyjádření.

5. Ples OHK

Název PLES Hospodářské komory z minulého ročníku bude zachován. Rovněž budou zachovány ceny vstupenek, tj. členové 150,- Kč, ostatní 300,- Kč, sponzoři 1 volná vstupenka za à 1500,- Kč finančního příspěvku, 2 volné vstupenky za věcný dar do tomboly. Program plesu je stanoven. Budou osloveni zástupci firem k partnerství plesu. Datum konání je 26. ledna 2019.

6. Členství v OHK

Společnost Formanka Otvovice s.r.o. vlastněná pí Lucií Bílou byla 9.5. na zasedání představenstva přijata za člena OHK. Členství doposud nebylo zrealizováno. Pí Bílá bude požádána o vyjádření. V rámci možností bude projednána možnost jejího vystoupení na plese OHK.

Zajistí: p. Hrabák. Termín: do příštího zasedání představenstva

7. Spolupráce s městem

Členové představenstva budou požádáni o zaslání návrhů na spolupráci OHK s novým vedením města Kladna. Jedná se o návrhy na spolupráci při řešení problémů v podnikatelské sféře a další, lokálního charakteru. Návrhy budou projednány na příštím zasedání a bude stanoven další postup pro jednání s novým primátorem.

Zajistí: představenstvo. Termín: do příštího zasedání představenstva

8. Večeře představenstva a dozorčí rady

Tradiční pracovní večeře představenstva a dozorčí rady se bude konat v úterý 11. prosince od  18 hod. v salonku restaurace Hacienda.

Další zasedání představenstva se koná 7. listopadu 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Pavel Volf    


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616