Zápis z jednání představenstva 07/2018

Zápis č. 7/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.9.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí Vášová, pí Malcová, p. Růžek

omluveni:  p. Hrabák, p. Dundr

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Valena

2.  Žádost o stanovisko OHK k zavedení studijních oborů

Ředitel SOŠ a SOU Dubská Ing. Růžek požádal o stanovisko OHK k zavedení nových studijních oborů Autotronik, Bezpečnostně právní činnost, Elektrotechnika – Mechatronik. OHK vyslovilo kladné stanovisko a doporučuje zavedení těchto studijních oborů. Žádost bude postoupena k posouzení KHK Střední Čechy.

Hlasování: 6 pro

3. Návrh a kooptace nového člena představenstva

Ing. Jiří Růžek byl navržen a kooptován za člena představenstva OHK místo paní Malcové, která skončila ve funkci ředitelky členské školy SŠDŘ Kladno. Návrh na jeho zvolení za člena představenstva bude předložen nejbližšímu shromáždění delegátů.

Hlasování: 6 pro

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Hlasování: 7 pro

5. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 5.9.2018. Pohledávky - přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 1 PO, 1 FO, pohledávky za r. 2018 po splatnosti – 4 PO, 2 FO.

6. Webové stránky OHK

Webové stránky jsou hotovy včetně členské sekce. Představenstvo obdrželo odkaz na stránky a přístupy do členské sekce s požadavkem na sdělení připomínek a ke konečnému schválení vzhledu a obsahu. Bez připomínek. Členové obdrží informaci o přístupu do členské sekce a přístupové údaje.

Hlasování: 9 pro

7. Czech Point

Pan Kovařík informoval o jednání se zástupcem HK ČR pro Czech Point p. Macnarem. Vzhledem k tomu, že v některých bodech se informace p. Macnara rozchází s Akreditačními podmínkami pro ověřovatelskou kancelář, které stanovila HK ČR, bylo rozhodnuto, že p. Macnar bude požádán o účast na příštím zasedání představenstva za účelem vyjasnění a zodpovězení některých otázek k dané problematice.

Zajistí: pí Vášová

8. Beseda s místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Fialou

OHK byla požádána o oslovení podnikatelů s pozvánkou na besedu s místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Fialou, která se uskuteční v pátek 21. září 2018 od 18:00 hodin v salonku ROCKnROLL Restaurantu Kladno. Pozváni byli členové představenstva a členské firmy OHK.

Zajistí: pí Vášová

Různé

- Pozvánky na akce: Veletrh středních škol technického zaměření 21. – 22.9.2018, SŠDŘ Kladno U Hvězdy

 

Další zasedání představenstva se koná 10. října 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Miloslav Valena           


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616