Zápis z jednání představenstva 04/2018

Zápis č. 4/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.4.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, p. Volf, pí Malcová, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni:  p. Dundr, p. Hašek, p. Černý

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hrabák, p. Prajzler

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

finanční podpory OHK.

Pan primátor přislíbil finanční podporu na akci Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu ve výši 15 tis. Kč. Bude zaslána žádost o poskytnutí dotace.

Zajistí: pí Vášová

kraje bude vyjednána schůzka s náměstkem pro školství p. Seidlem.

Zajistí: p. Volf

projednána, plánovaný termín je 14.6. od 16:00 hod. P. Kovařík navrhl a prověří možnost rozšíření obsahu besedy se zástupci kladenských sportovních klubů. Následně bude členům zaslána nabídka na uspořádání této akce s požadavkem sdělení zájmu o účast.

Zajistí: p. Kovařík, pí Vášová

Šichtařové) byla zamítnuta z důvodu předložené cenové kalkulace.

Hlasování: 9 pro

na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu.

Úkol trvá

titulů a získání  energetických úspor. Oslovení prezidenta HK ČR.

Úkol trvá

vrací. Pí Vášová zajistí objednávku u p. Vrby.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 4.4.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

 

4. Debata ke strategiii v oboru školství

Po skončení shromáždění delegátů, tj. 10.4. v Alpiqu proběhne diskuze představenstva OHK k problematice školství. Účelem diskuze bude stanovení strategie dalšího postupu, jak napomoci ze strany zaměstnavatelů a škol k řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v žádaných oborech.

5. Webové stránky OHK

P. Kovařík prezentoval návrh vzhledu nových webových stránek OHK. Stránky budou postupně naplněny v navrženém obsahu. Pí Vášová bude p. Kovaříkem postupně zaškolena v redakčním systému. Stránky se budou průběžně doplňovat a upravovat dle požadavků představenstva.

Náklady na nové webové stránky byly stanoveny do výše 30 tis. Kč.

Hlasování: 9 pro

6. Účetní a ekonomické služby

Na základě obdržených kontaktů od p. Jirků a p. Kovaříka byla zaslána poptávka na účetní a ekonomické služby s požadavkem na sdělení cenové nabídky. Prozatím bez odpovědi oslovených.

7. XXX. Sněm HK ČR

Termín konání sněmu je stanoven na 16.5.2018 v Ostravě. Představenstvo navrhuje zástupce na sněm p. Hrabáka, p. Prajzlera, náhradníka pí Schwabovou. Návrh bude předložen na  shromáždění delegátů ke schválení.

Hlasování: 9 pro

8. Porada ředitelů OHK, RHK

P. Jirků informoval o průběhu porady, která se konala 20.3.2018 na HK ČR.

Dle požadavku byl na HK ČR zaslán mail s dotazy k problematice GDPR v komorové síti. Složky HK by měly obdržet směrnici ke GDPR pro vnitřní potřebu.

9. Různé

- Pozvánky na akce

  Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ

  Večer s bowlingem 18.5.2018 ve sportovní hale na Stochově

Příští zasedání představenstva se na základě pozvání Lucie Bílé koná 9. května 2018 od 17.00 hod. v kulturním domě v Otvovicích!

Zapsala: Ivana Vášová

 Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Milan Prajzler


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616