Zápis z jednání představenstva 01/2018

Zápis č. 1/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.1.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Hašek, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, pí Malcová, p. Černý, pí Vášová

omluveni:  p. Dundr, pí Schwabová

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Hašek

2. Dopis pro členy OHK

Pan Jirků vyzval p. Kovaříka, aby napsal dopis, ve kterém vysvětlí své neoprávněné tvrzení vůči jeho osobě a volební komisi adresované členům před opakovanými volbami do orgánů OHK Kladno. Tento dopis zašle členům OHK.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 3.1.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

4. Změna zápisu v obchodním rejstříku

Pan Štros oznámil svojí abdikaci na funkci místopředsedy OHK Kladno ke dni 29.12.2017. Současně byla provedena úhrada vyměřeného soudního poplatku za změnu zápisu v obchodním rejstříku.

Představenstvo schválilo do funkce místopředsedy p. Hrabáka. Jeho zvolení a návrh na dalšího člena představenstva do celkového počtu 11 členů bude předloženo nejbližšímu shromáždění delegátů.

5. Představenstvo přijalo uchazeče o členství v hospodářské komoře

Představenstvo obdrželo přihlášky k členství v OHK Kladno firem OLTT WORLD s.r.o., Michal Muláček, Jana Suchá. Tyto 3 firmy byly jednohlasně přijaty za členy OHK Kladno. Bude provedeno doplnění firem do databáze a seznamu členů na webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.

Zajistí: pí Vášová

Termín: do 23.1.2018

 

6. Organizační řád

Na základě rozhodnutí prezidenta HK ČR o vydání Směrnice o řízení komorové sítě platné od 1.6.2017 a v souladu s metodickým pokynem HK ČR byl zpracován nový Organizační řád OHK Kladno s účinností od 1.1.2018. Dle připomínky p. Hrabáka byla provedena úprava textace. Organizační řád byl schválen.

7. Činnost OHK v r. 2018

Pan Jirků požádal přítomné o předložení návrhů na činnost OHK v r. 2018 do příštího zasedání představenstva. Na základě návrhu p. Kovaříka ve věci dělby práce mezi členy představenstva byli požádáni o zamyšlení, jak mohou přispět ke zlepšení činnosti OHK ve svém oboru (tiskové příspěvky, změny v legislativě atd.).

Zajistí: představenstvo

Termín: do 7.2.2018

Pan Prajzler byl požádán o zpracování předběžného rozpočtu OHK na r. 2018.

Zajistí: p. Prajzler

Termín: do 7.2.2018

8. Webové stránky OHK, PC

Pan Kovařík navrhl projednání tvorby nový webových stránek OHK. Byl požádán o zpracování návrhu a s tím souvisejícího požadavku na počítačový hardware.

Zajistí: p. Kovařík

Termín: do 7.2.2018

Pan Jirků požádal přítomné o předložení návrhů obsahu webových stránek (co by měly obsahovat, jaký redakční systém apod.). Pí Vášová prověří obsah webových stránek ostatních komor.

Zajistí: představenstvo, pí Vášová

Termín: do 7.2.2018

Vzhledem k zastaralému PC a systému Windows XP na úřadu OHK bude projednána možnost nákupu jiného PC. Pí Vášová požádá p. Dundra a pí Malcovou o zjištění nabídky.

Termín: do 7.2.2018

9. Ples OHK

17. ročník plesu OHK se koná v sobotu 20. ledna 2018. Pí Vášová předložila odhad kalkulace plesu, informovala o formě propagace a přípravných pracech. Přítomní byli vyzváni k nahlášení svých požadavků na vstupenky. Byli požádáni o věcné dary do tomboly s předáním na úřad OHK do úterý 16.1.2018.  

10. Různé

- Pozvánky na akce

  Seminář na téma Roční účetní závěrka, novely zákonů 14.2.2018 v Domě techniky Kladno

  Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ

Hlavní témata k projednání na příštím zasedání představenstva:

ad bod 6. – činnost OHK, plán práce na r. 2018

ad bod 7. – webové stránky OHK, PC

Další zasedání představenstva se koná 7. února 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Miloslav Hašek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616