Zápis z jednání představenstva 02/2018

 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.2.2018
 
 přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, pí Malcová, pí Vášová
 omluveni: p. Hašek, p. Černý
 

 1. Volba ověřovatelů zápisu:
 Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, pí Schwabová

 2. Dopis pro členy OHK:
 P. Jirků opakovaně vyzval p. Kovaříka, aby napsal dopis, ve kterém vysvětlí své neoprávněné tvrzení vůči jeho osobě a volební komisi adresované členům před opakovanými volbami do orgánů OHK Kladno. Tento dopis zašle členům OHK.
 Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi

 3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
 Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.2.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

 4. Změna zápisu v obchodním rejstříku:
 Vzhledem k tomu, že v současné době není kompletní obsazení představenstva OHK, nebude prozatím provedena změna zápisu v OR. Na příštím zasedání představenstva budou předloženy návrhy na obsazení volného místa člena představenstva ke kooptaci do celkového počtu 11 členů. Návrh na zvolení této osoby a p. Hrabáka jako místopředsedy bude následně předložen nejbližšímu shromáždění delegátů (duben 2018). Návrh na změnu zápisu v OR bude podán po schválení shromážděním delegátů.
Zajistí: představenstvo, pí Vášová

 5. Vystoupení hosta na shromáždění delegátů:
Místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Ing. Munzar projevil zájem vystoupit na nadcházejícím shromáždění delegátů. Představenstvo schválilo jeho zařazení do programu SD. Datum konání SD bude stanoveno na příštím zasedání představenstva.
 Hlasování: 9 pro

 6. Setkání s primátorem města Kladna:
 P. Jirků informoval o plánovaném setkání s primátorem města Kladna v průběhu března a požádal přítomné o předložení návrhu na požadavky směrem k městu ohledně spolupráce a finanční podpory OHK do příštího zasedání představenstva.
 Zajistí: představenstvo

 7. Činnost OHK v r. 2018:
 Byl sestaven návrh termínovaného plánu práce na r. 2018. Odborné semináře budou aktuálně doplněny v tématu a termínu dle potřeby. Návrh plánu bude předložen ke schválení shromáždění delegátů.

Dle návrhu na akce předloženého p. Kovaříkem bylo stanoveno:
 Projednání možnosti setkání podnikatelů s ředitelkou FÚ v Kladně, forma, program, termín
 Zajistí: p. Jirků
Projednání možnosti setkání podnikatelů s ředitelkou OSSZ v Kladně, forma, program, termín
 Zajistí: pí Vášová
 Projednání možnosti setkání podnikatelů s ředitelem ÚP v Kladně, forma, program, termín
 Zajistí: pí Vášová
 Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Slaný na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu
 Zajistí: p. Jirků, p. Chmelík
 Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Kladna na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu
 Zajistí: p. Jirků
Projednání možnosti besedy na ekonomické téma u příležitosti dne daňové svobody
 Zajistí: p. Kovařík
 Projednání možnosti besedy z oboru energetiky na téma možnosti dosažení dotačních titulů a získání energetických úspor. Oslovení prezidenta HK ČR s žádostí, aby apeloval na orgány státní správy ke spolupráci s komorami
 Zajistí: p. Hrabák
 P. Jirků požádal přítomné o předložení návrhů na činnost OHK, o zamyšlení, jak mohou přispět ke zlepšení činnosti OHK ve svém oboru, do příštího zasedání představenstva.
 P. Kovařík nabídl převzetí činnosti PR a marketingu OHK včetně získávání nových členů.
Zajistí: představenstvo

 8. Ples OHK:
 Pí Vášová předložila vyúčtování plesu, kdy výdaje převyšují příjmy. Představenstvo schválilo pořádání plesu v r. 2019.
 Hlasování: 9 pro
 Plánovaný termín je 26.1.2019. Pí Vášová prověří možnost termínu v Domě kultury. P. Jirků požádal o předložení návrhů na program plesu.
 Zajistí: představenstvo, pí Vášová

 9. Přijetí nových členů OHK:
 Představenstvo obdrželo přihlášky k členství v OHK Kladno firem 1GDPR.cz s.r.o. a HONDL GLOBAL SERVICES a.s.. Firmy byly přijaty za členy Hospodářské komory.
 Hlasování: 9 pro
 Bude provedeno doplnění firem do databáze a seznamu členů na webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.
 Zajistí: pí Vášová
 Termín: do 2.3.2018

 10. Pořizování audio záznamu z jednání představenstva:
 P. Kovařík navrhl pořizování audio záznamu z jednání představenstva pomocí telefonu pro přesné vyhotovení zápisu z jednání. Zamítnuto.
 Hlasování: 1 pro, 8 proti

 11. Webové stránky OHK:
 P. Kovařík předložil návrh vzhledu nových webových stránek OHK včetně předběžné kalkulace. Na téma tvorby webových stránek proběhne schůzka představenstva dne 20.2. ve 14:00 hod. v Alpiqu.

 12. Nákup počítače:
 Představenstvo schválilo zakoupení počítače na úřad OHK.
 Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen
 Pan Kovařík projedná s p. Dundrem návrh sestavy a pošle ho představenstvu k vyjádření.
 Zajistí: představenstvo

 13. Žádost o partnerství NF Slunce:
 Dne 23.4.2018 se koná benefiční koncert Nadačního fondu Slunce. Na základě žádosti partnerství představenstvo schválilo.
 Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen
 V souladu se smlouvou bude umístěna reklama OHK v rámci akce, na pozvánkách a prezentačních materiálech a uvedení loga OHK jako partnera na webových stránkách Slunce.
 Zajistí: pí Vášová

 14. Žádost o sponzorský příspěvek:
Ředitelka SŠ služeb a řemesel Stochov požádala o poskytnutí příspěvku na soutěž odborných dovedností oboru vzdělání klempíř – region Čechy, kterou škola organizuje ve dnech 7.2. – 9.2.2018. Představenstvo schválilo poskytnutí příspěvku.
 Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen
 Zajistí: pí Vášová

 15. Různé:
- Pozvánky na akce
 Seminář Roční účetní závěrka, novely zákonů 14.2.2018 v Domě techniky Kladno
 Seminář ke GDPR 13.3.2018 v Domě techniky Kladno
 Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ

Další zasedání představenstva se koná 7. března 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

 Zapsala: Ivana Vášová
 Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Štěpánka Schwabová


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616