Zápis z jednání představenstva 03/2018

Zápis č. 3/2018
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.3.2018
 
přítomni: p. Jirků, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, pí Malcová, pí Schwabová, pí Vášová
omluveni: p. Prajzler, p. Hrabák, p. Černý
 

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Chmelík

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání:
• Dopis pro členy OHK:
P. Kovařík zaslal dne 7.3. dopis členům OHK. V reakci na jeho znění proběhlo písemné
vyjádření a následná diskuse některých členů představenstva s kritikou jeho obsahu.
• Setkání p. Jirků s primátorem města Kladna na téma spolupráce města s OHK včetně
finanční podpory OHK: úkol trvá
Pan primátor sdělí termín schůzky.
• Činnost OHK v r. 2018: úkol trvá
- Projednání možnosti besedy podnikatelů s ředitelkou FÚ v Kladně - dle předpisů FÚ není možné.
- Projednání možnosti besedy podnikatelů s ředitelkou OSSZ v Kladně a ředitelem ÚP v Kladně – možné je, předpokládaný termín je polovina června.
- Projednání možnosti besedy na ekonomické téma s pí Šichtařovou u příležitosti dne daňové svobody – odpověď je očekávána do 15.3. ohledně termínu a ceny.
Dle návrhu termínu a obsahu besedy s výše uvedenými aktéry budou osloveny firmy ke sdělení zájmu o její realizaci.
- Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Kladna na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu.
- Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Slaný na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu.
- Projednání možnosti besedy z oboru energetiky na téma možnosti dosažení dotačních titulů a získání energetických úspor. Oslovení prezidenta HK ČR.
- Návrhy členů představenstva pro činnost ve svém oboru
P. Kovařík nabídl převzetí činnosti PR a marketingu OHK včetně získávání nových členů, p. Valena aktivity v oboru elektro, p. Hrabák a p. Prajzler poradenství v energetice, p. Dundr a pí Malcová koordinaci spolupráce škol s členskými firmami.
• Ples OHK: úkol trvá
Termín plesu je 26.1.2018. Pí Vášová prověří možnost a podmínky vystoupení skupin ABBA Stars a Legendy se vrací. P. Jirků prověří možnost a podmínky vystoupení skupiny Beatles revival.
• Partnerství s NF Slunce:
Byla sepsána smlouva o reklamě propagující OHK v rámci akce a činnosti NF Slunce.
• Sponzorský příspěvek pro SŠ služeb a řemesel Stochov:
Byl poskytnut příspěvek ve schválené výši na základě objednávky propagace a prezentace OHK v rámci akce.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.3.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

4. Návrh a kooptace nového člena představenstva:
P. Pavel Volf byl navržen na obsazení volného místa člena představenstva ke kooptaci do celkového počtu 11 členů. Návrh na jeho zvolení za člena představenstva bude předložen nejbližšímu shromáždění delegátů.
Hlasování: 8 pro

5. Schválení účetní závěrky za r. 2017, návrh rozpočtu na r. 2018:
Představenstvo schválilo roční účetní závěrku a daňové přiznání za r. 2017.
Hlasování: 9 pro (z toho 4 per rollam)
Bude zpracován návrh rozpočtu na r. 2018
Zajistí: p. Prajzler, pí Vášová

6. Stanovení termínu shromáždění delegátů:
Termín SD byl stanoven na 10.4.2018 od 17:00 hod. v Alpiqu. Pro případ, že SD nebude usnášeníschopné, byl stanoven termín náhradního SD na 24.4.2018.
Hlasování: 8 pro

7. Webové stránky OHK:
P. Kovařík bude prezentovat návrh vzhledu nových webových stránek OHK na schůzce, která se uskuteční 15.3.2018 v 15:00 hod. ve firmě Jirků A-Z.

8. Nákup počítače pro úřad OHK:
P. Chmelík a p. Kovařík zajistí objednávku nákupu počítače dle parametrů odsouhlasených představenstvem. P. Kovařík a pí Vášová zajistí jeho zakoupení a odvoz do firmy Alpiq k provedení instalací.

9. Účetní a ekonomické služby:
Představenstvo dle svých možností zašle pí Vášové kontakty na firmy, které zajišťují pro své klienty účetní a ekonomické služby. Pí Vášová následně zajistí poptávku jejich služeb pro OHK.
Zajistí: představenstvo

10. Různé:
- Pozvánky na akce
Seminář ke GDPR 13.3.2018 v Domě techniky Kladno
Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ


Další zasedání představenstva se koná 4. dubna 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Zdeněk Chmelík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616